PREPARING OF PRESCHOOL ТEACHERS TO WORKING WITH CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Authors

  • Olena Kolosova Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsiubynsky (UA)
  • Anna Hilya Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsiubynsky (UA)
  • Irina Sarancha Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsiubynsky (UA)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2019vol3.3998

Keywords:

inclusive education, children with special educational needs, future preschool teachers

Abstract

In the article, the authors analyzed the research on the problem of preparing the future preschool teachers for professional activities in an inclusive education. The barriers to the implementation of inclusive education in the practice of general education institutions have been identified. The conditions and ways to overcome obstacles and difficulties in the solving the problems of inclusion are highlighted. Attention is focused on the importance of the forming the professional and personal qualities of the future preschool teachers, required for working with children with special educational needs. It is proved that for effective implementation of the inclusive education in the practice of general education institutions by the future preschool teachers it should make some changes to the methodology of the organization of the educational process of the university in the process of their preparing. A number of tasks aimed at the preparing future preschool teachers for the professional activities in the inclusive education have been identified.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Бондар, В.І. (2003) Інтеграція дітей з обмеженими психофізичними можливостями в загальноосвітні заклади: за і проти. Дефектологія, 3. 2-5.

Венгер, А.Л. (2001) Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушениями поведения и деятельности. Специальная дошкольная педагогика: учебно-методическое пособие, под ред. Е. А. Стребелевой. М.: Академия. 256-277.

Выготский, Л.С. (2002) История развития психических функций. Психология. М., 512–755.

Демченко, О.П. (2014). Виховні ситуації в особистісно зорієнтованому просторі початкової школи: монографія. Київ: Видавничий Дім «Слово».

Запорожец, А.В. (1986) Условия и движущие причины психического развития ребенка. Избранные психологические труды. В 2 томах. Том 1. Психическое развитие ребенка; под. ред. В.В. Давыдова, В.П. Зинченко, 227-232.

Колосова, Е. (2016). Социально-педагогическая работа с семьёй, воспитывающей незрячего или слабовидящего ребёнка. Формирование профессиональной компетентности социальных педагогов и социальных работников: проблемы, тенденции, перспективы : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Мозырь, 24 марта 2016 г. УО МГПУ им. И.П. Шамякина ; редкол.: М.В. Емельянова [и др.], 136-140.

Колупаева, А.А. (2009). Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: Монографія. К.: «Самміт-Книга».

Колупаєва, А.А., Софій, Н.З., & Найда, Ю. М. (2007). Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально-методичний посібник. К. 128.

Костюк, Г.С. (1976). Вікова психологія. Навч. пос. Київ: Радянська школа.

Ляшенко, В. (1999). Рання соціальна реабілітація дітей-інвалідів. Соціальний захист, 5, 34-41.

Мартинчук, О.В. (2012). Підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах іклюзивної освіти. Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс]: Збірник наук. праць / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. Випуск 8. К. Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua

Миронова, С. (2005) Методична робота як складова професійної діяльності вчителів спеціальних шкіл. Дефектологія, 3, 21-24.

Пантюк, М.П. (2010). Стратегія роботи педагога в умовах інклюзивної освіти. Вісник інституту розвитку дитини. Вип. 8. Серія : Філософія, педагогіка, психологія : Збірник наукових праць. Київ: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 126 – 129.

Савченко, О.Я. (2010) Досвід реформування української освіти: уроки і подальший поступ. Шлях освіти, 3, 2-6.

Савчук, Л. (2010) Компетентнісний підхід у підвищенні кваліфікації педагогів до запровадження інклюзивної моделі навчання дітей з ООП. Нова педагогічна думка, 1, 98-101.

Хіля, А. В. (2018). Нестандартні форми роботи як засіб підвищення якості освітніх послуг та ефективності інклюзивної школи. Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 08-09 листопада 2018 р.) / за заг. ред. О. А. Голюк. Вінниця : Меркьюрі-Поділля. Вип. 1, 154 – 158.

Downloads

Published

2019-05-21

How to Cite

Kolosova, O., Hilya, A., & Sarancha, I. (2019). PREPARING OF PRESCHOOL ТEACHERS TO WORKING WITH CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 3, 83-93. https://doi.org/10.17770/sie2019vol3.3998