HOW THE FAMILY 500+ PROGRAM FACILITATES SOCIAL INVESTMENTS?

Authors

  • Miroslaw Grewinski Janusz Korczak Pedagogical University in Warsaw (PL)
  • Joanna Lizut Janusz Korczak Pedagogical University in Warsaw (PL)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2019vol3.4005

Keywords:

family support, social programs, investing social policy

Abstract

In 2016, the Polish government considered necessary to undertake public actions aimed at influencing the structure of population and the course of demographic processes. At the same time, public policieshave been established to respond to the expectations of citizens resulting from the new population structure and societalchanges. This article describes the Polish Family 500+ programafter 2 years of its implementation. The Family 500+ program is not only a legislative means to increase the birth rate, but also representsa new paradigm in social policy, which would ensure ahigh level of social capital to future generations.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Act on State Support in Raising Children (2016), Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Dz.U. 2016, poz. 195.

Auleytner, J., Durasiewicz, A., Grewiński, M., Kowal, P., & Lizut, J. (2016). Raport - Rodzina 500+ - pod jakimi warunkami Program ma szansę na sukces?. Warszawa: Instytut Innowacji Społecznych Uczelni Korczaka.

Auleytner, J., Czech, P., Golonka-Legut, J., Grewiński, M., Kratofil, K., Morawski, R., Polakowski, P., Szyszka, M., Zasada Chorab, A., & Wąsiński A. (2016). Raport z badań – Program Rodzina 500+ w pierwszych miesiącach funkcjonowania w opiniach przedstawicieli rodzin objętych świadczeniami oraz pracowników samorządowych. Katowice- Warszawa: WSP im. J. Korczaka.

Bojanowska, E. (2017). Znaczenie świadczenia wychowawczego 500+ dla systemu pomocy społecznej. In Kromolicka & Jarzębińska (Ed.), O wyzwaniach współczesnej pracy socjalnej (243-260). Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski.

Brandt, N., Kiełczewska A., & Magda, I., (2018). Program „Rodzina 500+” a podaż pracy kobiet w Polsce+, Raport Instytutu Badań Strukturalnych, Retrieved from: http://ibs.org.pl/publications/program-rodzina-500-a-podaz-pracy-kobiet-w-polsce/ .

Brzezińska, J. (2017). Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. A. Karwackiego pt. „Populistyczna redystrybucja na kredyt czy skuteczny instrument polityki demograficznej i prorodzinnej? Analiza funkcjonowania programu ,,Rodzina 500+”.Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, (unpublished text).

CBOS (2016a). Program „Rodzina 500 plus” jako element systemu wspierania rodzin i dzietności. Retrieved from: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_025_16.PDF.

CBOS (2016b). Korzystanie z programu Rodzina 500 plus, Retrieved from: https://www.cbos.pl/PL/wydarzenia/54_debata/CBOS_prezentacja_Rodzina500plus.pdf

CBOS (2017). Ocena programu „Rodzina 500 plus” po blisko roku od jego wprowadzenia, Retrieved from: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_036_17.PDF.

GUS (2017). Ubóstwo w Polsce w latach 2015 i 2016, Retrived from: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/ubostwo-w-polsce-w-latach-2015-i-2016,1,8.html.

GUS (2018). Praca a obowiązki rodzinne w II kwartale 2018 r.(na podstawie wstępnych wyników badania modułowego BAEL), Retrieved from: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/praca-a-obowiazki-rodzinne-w-ii-kwartale-2018-r-na-podstawie-wstepnych-wynikow-badania-modulowego-bael,15,1.html.

Grabowska, M., Omyłka- Rudzka, M., & Boguska, B. (Ed.). (2017). Rodzina PLUS. Sytuacja polskich rodzin i ocena polityki prorodzinnej. Warszawa: CBOS.

Grewiński, M. (2017). Rodzina i sektor nieformalny jako koproducenci usług społecznych. In Durasiewicz (Ed.), Rodzina i polityka rodzinna w dobie globalizacji (193-209). Warszawa: WSP im. J. Korczaka.

Grewiński, M. (2015). Inwestycyjna polityka społeczna. Nowy paradygmat państwa dobrobytu?. In Bojanowska & Kawińska (Ed.), Praca socjalna wobec wyzwań współczesności. Tom 1 (291-309). Warszawa: Kontrast.

Grewiński, M. (2016). Inwestycyjna polityka społeczna oparta na usługach – w kierunku nowego modelu welfare state?, In Piątek, Kośmicki, Kusztelak, & Stępień (Ed.), Regionalny i lokalny wymiar polityki społecznej (37-44). Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Grewiński, M., & Zasada Chorab, A. (2013). System pomocy społecznej w Polsce - wyzwania i kierunki. Toruń: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Hagemejer, K. (2017). Is the 500+ child benefit programme overgenerous? Polis social protection expenditure on benefits and services for families with children compered with other member countries of the eu and OECD, Social Policy No 1 ENG/2017, 1-6.

IBS Analysis (2016). Rodzina 500+” a sytuacja kobiet na rynku pracy, Retrieved from: http://ibs.org.pl/events/rodzina-500-a-sytuacja-kobiet-na-rynku-pracy.

Kotowska, I. (2016). Presentation on seminary pt. „Rodzina 500 plus - czy czeka nas nowy baby boom?”, Instytut Spraw Publicznych.

Kryńska, E. (2017). Influence of the 50 + programme on the polish labour market, Social Policy No 1 ENG/2017, 31-36.

CBOS (2016). Korzystanie z Programu Rodzina 500+, Komunikat z Badań CBOS.

MRPiPS (2018). Rodzina 500+. Retrieved from: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus.

Myck, M. (2016). Estimating Labour Supply Response to the Introduction of the Family 500+ Programme. CenEA Working Paper. Retrieved from: www.cenea.org.pl.

Morel, N., Palier, B.,& Palme, J.(Ed.). (2015). Polityka społeczna jako inwestycja, Warszawa: WSP Korczaka.

Rozwadowska, A.(2017). 500+.50 tysięcy kobiet minus, Gazeta Wyborcza z 24.10.2017.

Rymsza, M. (2018). Investment in children as a public good: the example of the Family 500+

Programme, In Bunio-Mroczek, Grotowska-Leder (Ed.), Investing in children (81-99). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/8142-108-9.06.

Sowa, A. (2016). Family 500+”: A new family income-supporting benefit in Poland, ESPN

Flash Report 2016/45.

Szarfenberg, R. (2017 a). Wpływ świadczenia wychowawczego (500+) na ubóstwo ogółem i ubóstwo dzieci na podstawie mikrosymulacji. Retrieved from:http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/wplyw500+.pdf.

Szarfenberg, R., (2017). Przewidywane skutki społeczne 500+: Ubóstwo i rynek pracy, raport Zgromadzenia Ogólnego Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu. Warszawa: ZOG PKESPU.

Downloads

Published

2019-05-21

How to Cite

Grewinski, M., & Lizut, J. (2019). HOW THE FAMILY 500+ PROGRAM FACILITATES SOCIAL INVESTMENTS?. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 3, 218-228. https://doi.org/10.17770/sie2019vol3.4005