Pre-School Age Visually Impaired Children's Motives for Learning

Authors

  • Vytautas Gudonis Šiauliai University (LT)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2015vol2.430

Keywords:

pre-school age, visually impaired children, motives to attend school

Abstract

The article presents longitudinal data of the survey of 212 Šiauliai Petras Avižonis Visual Centre’s 6–7-year-old pre-school children’s motives to attend school. A brief theoretical analysis of significance of motives for learning in child’s development is displayed. Analysing research results, a positive experience on development of positive motives for school attendance in pre-school age children attending Šiauliai Petras Avižonis Visual Centre is rendered in a generalising way.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Barkauskaitė M., Motiejūnienė E. (2004). Mokymosi motyvacijos problema ir jos sprendimo galimybės. Pedagogika, 70, 38–44.

Barkauskaitė ir kt. (2008). Nesėkmingo mokymosi mastai ir priežastys: tiriamasis darbas, ataskaita. Vilnius.

Beresnevičienė, D. (1995). Suaugusiųjų mokyklų moksleivių mokymosi motyvacijos veiksniai. Pedagogika, 31, 171–181.

Butkienė, G., Kepalaitė, A. (1996). Mokymasis ir asmenybės brendimas. Vilnius: Margi raštai, 233–236.

Butkienė G. (1995). Mokymosi psichologija. Vilnius: Vilniaus pedagoginio instituto leidykla.

Dereškevičius, P., Rimkevičienė, V., Targamadzė, V. (2000). Mokyklos nelankymo priežastys. Vilnius: Žuvėdra.

Edwards, J. (1994). Multilingualism. London: Routledge.

Gudonis, V., Rumšienė J. (2012). Mokinių mokymosi motyvų tyrimas. Profesinės studijos: teorija ir praktika, 10, 49– 59.

Juška A. (1997). Paauglių teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymas. Kaunas: Šviesa.

Kaffemanienė, I., Ivoškutė, J. (2005). Moksleivių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, mokyklinio nerimo poveikis mokymosi motyvacijai. Specialusis ugdymas: mokslo darbai, 2 (13), p. 5–67. 30.

Lehmann, I. (2009). Motyvacija: kaip tėvai galėtų padėti savo vaikams. Vilnius: Gimtasis žodis.

Leonavičius, J. (1996). Stojimo į aukštąją mokyklą veiksnių ir motyvų kitimas. Filosofija, sociologija, 3,18–25.

Lipinskaitė, (2002). Edukacinė studentą įgalinanti studijuoti aplinka: daktaro disertacija, Kauno technologijos universitetas.

Paliukaitė, N. (2005). Būsimųjų mokytojų mokymosi motyvacijos psichologiniai parametrai. Acta paedagogica Vilnensia, 14, 59–66.

Paliukaitė, N. (2007). Būsimųjų mokytojų mokymosi motyvų, savivertės bei savijautos mokantis sąsajos. Pedagogika, 85, 53–60.

Radzevičiūtė (2003). Stojimo į Vilniaus universitetą motyvai. Pedagogika, 65, 232–240.

Ruggiero, V. R. (1998). Changing Attitudes: A Strategy for Motivating Students to Learn. Needham Heights: Allyn and Bacon.

Rupšienė, L. (2004). Mokyklinės klasės Įtaka mokinių mokymosi motyvacijai. Pradinė mokykla: Ugdymo turinys ir socialinė integracija: žurnalo „Tiltai“ priedas, 22,116–127.

Rupšienė, L. (1999). Hiperaktyvių vaikų ugdymo mokykloje problemos. Vaikų psichologinis konsultavimas. Vilnius: Presvika.

Rupšienė, L. (2000). Nenoras mokytis – socialinis pedagoginis reiškinys. Monografija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

Salienė, V. (2011). Mokymosi motyvaciją formuojantys veiksniai. Žmogus ir žodis, 1(13), 100–104.

Spurga, V. (2000). Saviugdos motyvų formavimas. Pedagogika, 40, 56–65.

Šiaučiukienė, L., Visockienė, O., Talijūnienė, P. (2006). Šiuolaikinis didaktikos pagrindai. Kaunas: Technologija.

Teresevičienė, M., Gedvilienė, D., Zuzavičiūtė ,V. (2006). Andragogika. Kaunas: VDU.

Vygotsky, L. S. (1999). Min din Society: the Development of Higher Psychological Processes. Cambridge: Harvard University Press.

Гудонис, В. (1979). Мотивы учения у работающей молодежи и взрослых с нарушением зрения. Диссертация на соискание ученой степени канд. пед. наук: Ленинград.

Гудонис, В. (1979a). К вопросу о мотивах учения взрослых в учебно – производственных предприятиях общества слепых. Дефектология, 2, 25–31.

Гудонис, В. (1984). Мотивы учения лиц с нарушениями зрения и некоторые пути их воспитания. Монография: Вилънюс.

Гудонис, В. (1989). Мотивация общественной деятельности лиц с нарушениями зрения. В кн. Тифлологические исследования. Вильнюс, 96–107.

Подласый, И. П. (1999). Педагогика. Москва: Владос.

Солнцева, Л. И. (1977). Ролъ мотивов в роднировании в формировании активности слепых дошколъников. В кн. Изучение личности аномалъного ребенка: Москва.

Cтернина, Э. М. (1965.) Формирование мотивов общественной деятельности у слабовидящих подростков. ХVIII Герценовские чтения. Педагогические науки. Ленинград: ЛГПИ им. А. И. Герцена.

Downloads

Published

2015-05-17

How to Cite

Gudonis, V. (2015). Pre-School Age Visually Impaired Children’s Motives for Learning. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 2, 284-291. https://doi.org/10.17770/sie2015vol2.430