Pre-School Children's Possibility of Enhancing Learning Motivation in the Process of Learning Violin

Authors

  • Jelena Isakova Riga Teacher Training and Educational Management Academy (LV)
  • Guntars Bernāts Riga Teacher Training and Educational Management Academy

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2015vol2.433

Keywords:

motivation, learning motivation promotion, pre-school children development, pedagogy, violin learning

Abstract

Motivation has always been an essence of human actions derived from each individual’s goals, needs , interests, abilities, etc. Motivation formes from an early age, when a child starts to unerstand that something is necessary, important, and that he has to act to satisfy the need. Pre-school age group children are interested in surrounding world regarding new knowledge and skills which can be obtained and developed, therefore, by observating this age group, parent’s and/or teacher’s first steps in cognition and promotion of child’s learning motivation are taken.

Promoting children’s motivation to learn during educational process is one of the most pressing pedagogical issues, especially nowadays when child loses primary desire to learn and explore under the influence of tehnology and widely available information resources. Therefore the issue of promoting learning motivation in pre-school age was designated to reasearch, because this is the period when the foundation of the whole future life is laid – considering learning, defining objectives and achieving goals.

The objective of this research to explore pre-school children's possibility of enhancing learning motivation in the process of learning violin.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Albrehta, Dz. (2001). Didaktika. Rīga: Raka.

Baltušīte, R. (2006). Skolotāja loma mācīšanās motivācijā. Rīga: Raka.

Bērziņa, D. (2005). Kā mācās pirmsskolnieks. Psiholoģijas Pasaule, № 3. Daro Cēsis. Tematiskais pielikums pedagogiem un vecākiem.

Birzkops, J. (1999). Muzicēšana kā labāka intelektuālo spēju attīstītāja. Rīga: Liesma.

Božoviča, L. (1975). Personība un tās veidošanās skolas gados. Rīga: Zvaigzne.

Brauns, J. (1969). Vijoļspēles metodika. Rīga: LV izdevniecība Rīga.

Elste, E. (2001). Sākumskolas skolēnu intereses veidošanās par vijoļspēli mācību sākumposmā. Maģistra darbs. Rīga: LU.

Geidžs, N.L., Berliners, D.C. (1999). Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC.

Jancke, L. (2008). Music, memory and emotion. Journal of Biology. Vol.7, No.21, Zurich: Institute of Psychology, p. 211-215.

Jurgena, I. (2010) .Vispārīgā pedagoģija. Rīga: N.I.M.S.

Kalniņa, V. (1983). Par psiholoģijas atziņu pielietojamību mūzikas pedagoģijā. Rīga: LPSR Kultūras ministrijas Mācību iestāžu metodiskais kabinets.

Krumhansl, C.L. (2002). Music: A Link Between Cognition and Emotion. Current directions in psychological science. Vol.11, No 2, Washington: Blackwell Publishing Inc., p. 45-50.

Maļicka, J. (2004). Piederības izjūta un mācību motivācija. Rīga: Raka.

Markova, A. (1986). Mācīšanās motivācijas veidošana skolēniem: Palīglīdzeklis skolotājiem. Rīga: Zvaigzne ABC.

Montessori, M. (1912). The Montessori method.

Oņiščuks, V. (1985). Mācību stunda mūsdienu skolā: Palīglīdzeklis skolotājiem. Rīga: Zvaigzne ABC.

Piažē, Ž. (2002). Bērna intelektuālā attīstība. Rīga, Pētergailis.

Suzuki, S. (1978). Suzuki Violin School. Volume 1. Miami: Warner Bros. Publications Inc.

Studente, V., Reiziniece, I., Baumanis, A. (1995).Cigu, cagu, vijolīte: latviska vijoles ābecīte. Rīga: Sprīdītis.

Zelmenis, V. (1991). Īss pedagoģijas kurss. Rīga: Zvaigzne ABC.

Савченко, Е. (2011). Кто на скрипочке живет? Рига: Raka.

Турчанинова, Г. (2007). Некоторые вопросы начального обучения скрипача. Москва: Методический кабинет по учеб. заведениям искусств; ЦМШ.

Щукина, Г.И. (1976) Активизация познавательной активности учащихся в учебном процессе. Москва: Просвещение.

Downloads

Published

2015-05-17

How to Cite

Isakova, J., & Bernāts, G. (2015). Pre-School Children’s Possibility of Enhancing Learning Motivation in the Process of Learning Violin. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 2, 292-301. https://doi.org/10.17770/sie2015vol2.433