Teacher Is the Creator of the Pedagogical Environment in the Institution of Preschool Groups in Secondary School

Authors

  • Jana Buboviča

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2015vol2.439

Keywords:

pre-school group in high school, the teaching environment, pre-school teacher

Abstract

Everyone from first to the last days of life are included in one or several groups: family, preschool education, preschool group or school, work environment, in social institutions. Currently, Latvian school children going to nursery schools and pre-school groups to educational institutions (schools, learning institutions, etc.) which are registered in the register of educational institutions and licensed early childhood education programs. Researching and analyzing the importance of pre-school education, it is important to recognize that early childhood education exercise a certain type of education and the extent to which, in accordance with the concepts and principles of the guidelines are designed curriculum, targeted programs for the acquisition of educational guidance and evaluation system. Educational institution as a complex system, changes in one component affects the other components in the quality and up to date further changes; System prosperity depends on the components of mutual unity: from the planning process, eligibility and conditionality for the development of a clear and purposeful strategy for raising educational institutions.

Educational process - it is all a child's life, organized and managed by an adult. This should ensure the child's teaching and learning, development, education, education as a whole, and where much attention is paid to children's brain development, linking it with the child's active participation. It also set a goal: to study the role of pre-school teacher teaching environment for pre-school institution group of high school.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buboviča, J. (2011). Pirmsskolas izglītības vides ietekme uz 5-6 gadīgo bērnu sasniegumiem. Maģistra darbs.- LU, PPMF, Izglītības zinātņu nodaļa..

Dzintere, D. (1986). Apmācības kvalitātes paaugstināšana nodarbībās un ārpusnodarbību laikā.- R: Latvijas PSR Izglītības ministrija.

Dzintere, D. (1983). Pedagoģiskā procesa organizācija bērnudārzā.- Rīga, Izglītības ministrija.

Šmite, A. (2004). Izglītības iestādes vadība. 1.daļa. R: RaKa.

Komandas darbs, kā strādāt grupā (2007-2013) – Latvia Lithuania cross birder cooperation programme, Iegūts no: http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=2486

Krinkele, (2002). Bērna attīstības vērtēšanas pedagoģiski psiholoģiskie nosacījumi pirmsskolas izglītības iestādē. Bērns kā individualitāte pirmsskolas izglītības iestādē. Rīga, SIA Izglītības soļi.

Rozenfelde, M. (2008). Bērnu ar attīstības traucējumiem integrāciju veicinošas vispārējās izglītības iestādes vides veidošanas iespējas .Izglītības iestāžu mācību vide: problēmas un risinājumi. Zinātnisko rakstu krājums. Rēzekne,150.lpp.

Vaivade, V. (2011). Arī valoda jāmācās mācīties- LVA, Tagad Nr. 1, 55.-60.lpp. Iegūts no: http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/vispareja-izglitiba/pirmsskolas-izgl.html

Ministru Kabineta noteikumi Nr.2 „Valsts pārvaldes iestādes struktūras izveidošanas kārtība” Skatīts: 17.02.2015. Iegūts no: http://likumi.lv/doc.php?id=222935

Valsts pārvaldes iekārtas likums. Skatīts: 17.02.2015. Iegūts no: http://likumi.lv/doc.php?id=63545

Saeimas paziņojumā „Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam” Iegūts no: http://m.likumi.lv/doc.php?id=266406

Downloads

Published

2015-05-17

How to Cite

Buboviča, J. (2015). Teacher Is the Creator of the Pedagogical Environment in the Institution of Preschool Groups in Secondary School. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 2, 277-283. https://doi.org/10.17770/sie2015vol2.439