The development of Vocational Secondary School students’ reflection and self-assessment skills in the context of critical constructivism

Authors

  • Irēna Kroiče Rēzeknes tehnikums (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2015vol2.466

Keywords:

learning difficulties, critical constructivism, reflection and self-assessment of professional teaching

Abstract

As the demands of labor market have increased, Vocational Secondary School students have to acquire the knowledge and skills level, which could help them to become highly qualified professionals who are able to compete in the labor market. The author explores the causes of poor results and options to prevent possible learning difficulties.

A learning model, which is based on a critical constructivist didactic epistemology, has been proposed. This type of teaching encourages the learners to reflect on their learning aims, their personal meaning as well as existing experience; to evaluate, define and solve learning problems and if it is necessary  to ask for support of the teacher; to evaluate learning results and to set new goals.

The results of the research in Rezekne Technical School confirm that the development of reflection and self-assessment skills contributes to the quality of learning and helps to identify as well as to overcome learning difficulties.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Albrehta, D. (2001 ). Didaktika. Rīga: Raka.

Alijevs, R. ( 1999).Vidusskolēnu jaunrade mācībās. Rīga: RaKa.

Beļickis, I. ( 2000 ). Vērtīborientētā mācību stunda. Rīga: Raka.

Bruner, J.S. (1973). The Relevance of Education. New-York: Norton.

Čehlova, Z. ( 2002 ). Izziņas aktivitāte mācībās. Rīga: Raka.

Gater, C., Jones, J., O'Brien., A., (2009). Self assessmen. UK: Association for Achievement and Improvement through Assessment.

Geidžs, N.L., Berliners, D.C. ( 1999). Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC.

Holzkamp, K.(1985).Grundkonzepte der Kritischen Psychologie. Berlin: GEW Berlin.

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam. ( 2014).Rīga.

Krastiņa, E., Pipere, A. (2004). Mācību sasniegumu pašizvērtēšana. Rīga: RaKa.

Izglītības un zinātnes ministrija (2014). Par darba vidē balstītu mācību īstenošanas iespējām Latvijas profesionālās izglītības attīstības kontekstā. Rīga. Pieejams: IZMinf_110714_DBVmac.1627.

Raščevska, M., Raževa, A., Tūbele, S., Martinsone, B., Vazne, Ž., Vucenlazdāns, P. (2014). Skolotāju aptaujas par skolēnu mācīšanās darbību un uzvedību (SASMDU) ticamība un validitāte. Pētījuma rezumējums. Pieejams: http://www.atbalsts.lu.lv/uploads/f/20120824185915223.pdf.

Reich, K. ( 1997 ). Systemisch – konstruktivistische Pädagogik.- Köln.

Rubene, Z. ( 2007). Kritiskā domāšana studiju procesā. Rīga: LU.

Tiļļa, I. (2005). Sociokultūras mācīšanās organizācijas sistēma. Rīga: Raka.

Valsts izglītības satura centra statistikas dati ( 2013., 2014.) Pieejams: visc.gov.lv/profizglitiba/eksāmeni/statistika.

Žogla, I.( 2001). Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: Raka.

Werning, R. (2000). Konstruktivismus: eine Anregung für die Pädagogik.- Frankfurt a. Main.

Zimmerman, B.J.( 2002 ). Self-regulated Learning. New York: A City University of New York.

Выготский, Л.C. (1956). Избранные психологические исследования. Москва.: Издательство АПН.

Хуторской, А. В. (2001). Современная дидактика. Санкт-Петербург: Питер.

Downloads

Published

2015-05-17

How to Cite

Kroiče, I. (2015). The development of Vocational Secondary School students’ reflection and self-assessment skills in the context of critical constructivism. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 2, 93-103. https://doi.org/10.17770/sie2015vol2.466