The Verbal and Non-verbal Communication in Professional Training of Border Guards

Authors

  • Alens Indriksons

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2012vol1.48

Keywords:

verbal and non-verbal communication, standard of border guard profession

Abstract

The main objective of organizations is to achieve goals. Achieving goals is not possible without successful communication in work environment. Verbal and non-verbalcommunication plays an important role in border guards professional training. The present paper explores the nature of verbal and non - verbal communication in organization, problems in communication process between persons who are involved in it. The paper covers border guard’s skills related to communication which are defined in border guard’s professional standards. It is difficult to implement some of them in Border Guard because of special rules and services conditions. The paper deals with the situations of verbal and nonverbal communication in professional training process in State Border Guard College.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ābele, M. (2003). Lietvedība. R.: Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija.

Communication. (2012). Skatīts 20.02.2012. http://en.wikipedia.org/wiki/Communication

Communication Flows in an Organization. Skatīts 19.02.2012. http://www.managementstudyguide.com/communication-flows.htm

Denijs, R. (2002). Prasme sazināties un uzstāties. R.: Jāņa Rozes apgāds.

Ezera, I. Graudiņa, I., Dreiberga, S. (2000). Lietišķā komunikācija. R.: Kamene.

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums. LR likums (2006.g. 15.jūnijs). Skatīts 19.02.2012. http://www.likumi.lv/doc.php?id=138750

Jurevičs, A. (2003). Ievads dokumentēšanā. R.: Pētergailis

Kalve, I. (2002). Jaunās paaudzes lietvedība. R.: Biznesa augstskola Turība.

Kupše, A., Sietniece, I., Brālītis, V., Dubkevičs, L. (2002). Saskarsme. R.: LR Izglītības un zinātnes ministrija SIA J.V.L.

Mouls, Dž. (2003). Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs. R.: Jāņa Rozes apgāds.

Nilsens, L., Šunks, L. (2002). Praktiskā pedagoģija. R.: Preses Nams.

Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību. MK noteikumi Nr.461 (2010.g. 18.maijs). Skatīts 19.02.2012. http://www.likumi.lv/doc.php?id=210806

Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību. MK noteikumi Nr.461, 2.pielikums (2010.g. 18.maijs). Skatīts 18.02.2012. http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/prof_stand_1210.pdf

Odiņa, A. (2009). Etiķete un protokols. R.: Zelta grauds.

Oral Communication - Meaning, Advantages and Limitations. Skatīts 19.02.2012. http://www.managementstudyguide.com/oral-communication.htm

Pikeringa, P. (2002). Personāla vadība. R.: Jāņa Rozes apgāds.

Prets, D. (2000). Izglītības programmu pilnveide. R.: Zvaigzne ABC.

Profesiju standarti. Valsts izglītības satura centrs (2012). Skatīts 19.02.2012. http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/standarti.shtml

Reklāma kā mārketinga komunikācijas sastāvdaļa (2010). Skatīts 20.02.2012. http://lat.biztimes.lv/reklama-ka-marketinga-komunikacijas-sastavdala/

Robežsardzes likums. LR likums (1997.g. 27.novembris). Skatīts 18.02.2012. http://www.likumi.lv/doc.php?id=46228

Roootam – Valter, J. (2002). Sekretāra ABC. R.: SIA EKVL.

Skujiņa, V. (2000). Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. R.: Zvaigzne ABC.

Skujiņa, V. (2006). Lietišķo rakstu paraugi. R.: Zvaigzne ABC.

Valsts robežsardzes koledžas nolikums. MK noteikumi Nr.978 (2006.g. 30.novembris). Skatīts 18.02.2012. http://www.likumi.lv/doc.php?id=149049&from=off

Valsts robežsardzes koledžas nolikums. MK noteikumi Nr.978 (2006.g. 30.novembris). Skatīts 18.02.2012. http://www.likumi.lv/doc.php?id=149049

Valsts robežsardze. Skatīts 20.02.2012. http://www.rs.gov.lv/index.php?top=0&id=920

Veics, V. (1998). Uzvedības kultūra saskarsmē .R.: RaKa.

Zelmenis, V. (2000). Pedagoģijas pamati. R.: RaKa.

Кмот, Н. (2006). Язык тела. М.: Издательство Астрель.

Moнина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. (2005). Коммуникативный треннинг. Санкт- Петербург: „Речь”.

Downloads

Published

2015-05-09

How to Cite

Indriksons, A. (2015). The Verbal and Non-verbal Communication in Professional Training of Border Guards. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 278-288. https://doi.org/10.17770/sie2012vol1.48