FORMING OF PROFESSIONALLY CREATIVE COMPETENCE OF PROSPECTIVE AGRARIAN MANAGERS BY FACILITIES OF DIGITAL TECHNOLOGIES

Authors

  • Oksana Klochko Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University (UA)
  • Viktor Nagayev Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture (UA)
  • Oksana Kovalenko H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University (UA)
  • Vasyl Fedorets Communal Higher Education Institute «Vinnytsia Academy of Continuous Education» (UA)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2020vol4.4847

Keywords:

professional competence, professionally creative competence, educational-creative activity, management educational-creative activity, digital technologies, facilities of digital technologies

Abstract

The component structure of professionally creative competence is analyzed in the system of professional preparation of the future agrarian managers. Didactics facilities of digital technologies are grounded in the context of forming of professionally-creative competence of the future agrarian managers. A pedagogical model of management of future agrarian managers’ educational-creative activity by facilities of the digital technologies is worked out. In the proposed pedagogical model, the object of management is the educational and creative activity of students in the conditions of SMART technologies, which turns the existing potential of a future specialist into a qualitative result - the formation of the experience of creative activity of the agricultural manager in the system of his professional competence. The technological stages of management of the future agrarian managers’ educational-creative activity by facilities of digital technologies are justified. Efficiency of the agrarian managers’ professional preparation with the use of pedagogical model of management of future agrarian managers’ educational-creative activity by facilities of the digital technologies as compared with the traditional system of teaching is defined.

The results of the study determined the directions of further scientific and pedagogical research: the development of computer-oriented methodological systems of STEM-education and SMART-complexes of educational disciplines in digital pedagogy.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kaur, R., Awasthi, A., & Grzybowska, K. (2019). Evaluation of Key Skills Supporting Industry 4.0 – A Review of Literature and Practice. Sustainable Logistics and Production in Industry 4.0, 19-29. doi: 10.1007/978-3-030-33369-0_2.

Klochko, O.V. (2018). Profesiina pidhotovka maibutnikh menedzheriv ahrarnoho vyrobnytstva zasobamy suchasnykh informatsiino-tsyfrovykh tekhnolohii: monohrafiia. Vinnytsia: T. P. Baranovska.

Kysh, L.M., Klochko, O.V., & Potapova, N.A. (2015). Informatsiini systemy i tekhnolohii upravlinnia orhanizatsiieiu: navchalnyi posibnyk. Vinnytsia: Vinnytska hazeta.

Luzan, P.H. (2004). Teoretychni i metodychni osnovy formuvannia navchalno-piznavalnoi aktyvnosti studentiv u vyshchykh ahrarnykh zakladakh osvity: dysertatsiia doktora pedahohichnykh nauk: 13.00.04. Kyiv: Instytuti pedahohiky APN Ukrainy.

Meteshkyn, K.A. (2004). Kybernetycheskaia pedahohyka (teoretycheskye osnovы upravlenyia obrazovanyem na baze yntehryrovannoho yntellekta): monohrafyia. Kharkiv: Mezhdunarodnыi Slavianskyi unyversytet.

Nagayev, V.M. (2006). Dydaktychni osnovy formuvannia tvorchoi osobystosti ahrarnoho menedzhera v umovakh Bolonskoho protsesu: monohrafiia. Kharkiv: Pryntdyzain.

Nagayev, V.M. (2012). Dydaktychni zasady vprovadzhennia dvorivnevoi pedahohichnoi tekhnolohii upravlinnia navchalno-tvorchoiu diialnistiu studentiv vyshchykh navchalnykh ahrarnykh zakladiv: monohrafiia. Kharkiv: Kolehium.

Nagayev, V.M. (2018). Metodolohichni zasady upravlinnia navchalno-tvorchoiu diialnistiu studentiv: monohrafiia. Kharkiv: Stylna typohrafiia.

Svystun, V.I. (2005). Upravlinska kompetentnist fakhivtsiv-ahrarnykiv: suchasni tendentsii ta osnovni napriamy formuvannia. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy, 2, 103–110.

Trukhachev, V., Bobrishev, A., Khokhlova, E., Ivashova, V., & Fedisko, O. (2019). Personnel Training for the Agricultural Sector in Terms of Digital Transformation of the Economy: Trends, Prospects and Limitations. International Journal of Civil Engineering and Technology, 10(01), 2145–2155.

Zhao, Y., Llorente, A., & Gómez, M. (2019). An Empirical Study of Students and Teaching Staff's Digital Competence in Western China. Proceedings Of The Seventh International Conference On Technological Ecosystems For Enhancing Multiculturality - TEEM'19, 1012–1019. doi: 10.1145/3362789.3362924.

Downloads

Published

2020-05-20

How to Cite

Klochko, O., Nagayev, V., Kovalenko, O., & Fedorets, V. (2020). FORMING OF PROFESSIONALLY CREATIVE COMPETENCE OF PROSPECTIVE AGRARIAN MANAGERS BY FACILITIES OF DIGITAL TECHNOLOGIES. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 4, 460-474. https://doi.org/10.17770/sie2020vol4.4847