DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF TEENAGERS

Authors

  • Valeriya Milyaeva Borys Grinchenko Kyiv University
  • Iryna Kalyuzhna Borys Grinchenko Kyiv University
  • Zoryana Burkovska Lviv Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies
  • Svitlana Lozynska Lviv Ivan Franko National University
  • Iryna Voloshanska Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2020vol3.5066

Keywords:

choice of profession, professional self-determination, psychological factors of professional self-determination, readiness for choice of profession, teenagers

Abstract

The article dwells on the problem of teenagers' professional self-determination as the readiness to making choice of the profession. Psychological factors of professional self-determination of high school students are defined and theoretically substantiated. Psychological properties are investigated, the means of which is the formation of factors of senior school students’ professional self-determination. In our research by professional self-determination we mean a stable, value-oriented complex of professionally important traits and personality traits, which is characterized by a certain structure, determines the readiness of high school students to choose a profession and is formed by a number of psychological factors. We prove that the set of psychological factors of professional self-determination of high school students has a nonlinear character and multi-level structure. The purpose of the publication is to investigate the psychological factors of professional self-determination and to substantiate the need to introduce a program of psychological and pedagogical support for the development of professional self-determination of high school students. As a result of the research psychological factors of professional self-determination of high school students were established: actual motives; sufficient level of development of volitional regulation of personality; locus control; a sufficient level of the formation of reflectivity development. The conducted psycho diagnostics revealed the immaturity of psychological factors of professional self-determination among high school students; unreadiness of teenagers to make an independent, conscious professional choice. This situation requires targeted correction through the introduction of a program of psychological and pedagogical support.

 

References

Hinzburh M. (1998). Lychnostnoe samoopredelenye kak psykholohycheskaia problema. Voprosы psykholohyy, 2, 19–27.

Honcharenko S. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk. K.: Lybid.

Zakatnov D. (2001). Tekhnolohii aktyvizatsii profesiinoho samovyznachennia starshoklasnykiv. Naukovi zapysky Ternopilskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohika, 6, 99–104.

Kaliuzhna I. (2017). Teoretychnyi analiz psykholohichnykh chynnykiv profesiinoho samovyznachennia starshoklasnykiv. Humanitarnyi visnyk DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody», 74, 350–359.

Kuznetsova I. (2011). Predstavlenyia starsheklassnykov o profylnoi shkole. Sovremennaia psykholohyia: teoryia y praktyka. M.: Ynstytut stratehycheskykh yssledovanyi.

Karpov A. (2003). Psykholohyia menedzhmenta: Ucheb. posobye dlia stud. vuzov. M.: Hardaryky.

Miliaieva V., Kaliuzhna I. (2019). Osoblyvosti psykholohichno-pedahohichnoho suprovodu profesiinoho samovyznachennia starshoklasnykiv. Problemy suchasnoi psykholohii: zb. nauk. pr. Zaporizkoho natsionalnoho universytetu ta Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka, 2 (16), 79–84.

Priazhnykov M. (1996). Professyonalnoe y lychnostnoe samoopredelenye. M.: Yzd-vo ynt praktycheskoi psykholohy. Voronezh: NPO «MODЭK».

Rubynshtein S. (2003). Bitye y soznanye. Chelovek y myr. SPb.: Pyter.

Tytarenko T. (2013). Suchasna psykholohiia osobystosti. 2-e vyd. K.: Karavela.

Chystiakova S. (1987). Professyonalnaia oryentatsyia shkolnykov: orhanyzatsyia y upravlenye. Moskva.

Shavyr P. (1981). Psykholohyia professyonalnoho samoopredelenyia v rannei yunosty. M. : Pedahohyka.

Nikitina L. (1998). Kak vospytat zdorovoho rebenka. Znanye.

Klymov E. (2004). Psykholohyia professyonalnoho samoopredelenyia. M.: Yzdatelskyi tsentr «Akademyia».

Sappa M. (2011). Protses profesiinoho samovyznachennia uchnivskoi molodi: modelnyi analiz. Visnyk KhNUVS, 2(53), 343–351.

Downloads

Published

2020-05-20