The Development of Higher Education Establishment Autonomy in Latvia

Authors

  • Ivans Jānis Mihailovs

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2012vol2.517

Keywords:

higher education establishment autonomy, autonomy models, higher education establishments, Senate, Law of higher education

Abstract

The events, which were highly important for Latvian higher education development, were happened in the 1st part of 2011, incl. discussions about higher education establishment (university) autonomy frames and content. According to the national legislation and higher education establishment statuses, autonomy is mostly centred to the “inside” of the higher education establishment, bringing in “outside” duties to respect and comply with state regulation and standards etc. The analysis of current situation in Latvian higher education shows, that there are four models of autonomy, which have differences in legal regulation, management and daily practise. Also the targets of the founders, the priorities of educational activities are different and exactly influence educational relations, content of studies, study requirements, students, staff and administration duties and rights. In this context, discussions about the founder’s rights to supervise higher education establishment work and harmonization of society-statehigher education establishment still are opened for adjustment.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ar atplestām rokām gaida ārvalstu studentus // http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/3773-

ar_atplestam_rokam_gaida_arvalstu_studentus (skat. 20.05.2011.).

Augstskolu likums // http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967 (skat. 03.03.2012.).

Borhan, Ch. (2009). Exploring the Concepts of Academic Freedom and Institutional Autonomy. Universitetet i Bergen, 2009.

Druviete, I. Autonomija, atbildība un kārtība //http://www.delfi.lv/news/comment/comment/ina-druviete-autonomija-atbildiba-unkartiba.d?id=38333983 (skat. 20.07.2011.).

Ēlerte: Plānotie grozījumi Augstskolu likumā veicinātu darba devēju iesaisti augstskolu attīstībā // http://www.diena.lv/sabiedriba/zinas/elerte-planotie-grozijumi-augstskolulikuma-veicinatu-darba-deveju-iesaisti-augstskolu-attistiba-13887929 (skat. 20.06.2011.).

Ēlerte atsauc rosinājumu par ministra virzītiem augstskolu padomnieku konventa locekļiem // http://www.diena.lv/sabiedriba/zinas/elerte-atsauc-rosinajumu-par-ministravirzitiem-augstskolu-padomnieku-konventa-locekliem-13888308 (skat. 20.06.2011.); Studenti: NĒ Ēlertes kaprīzei - politiskām padomēm augstskolās // http://www.jaunatneslietas.lv/page/10&news_id=2865 (skat. 20.06.2011.).

Grozījumi Augstskolu likumā // http://www.likumi.lv/doc.php?id=233707 (skat. 03.03.2012.).

Felt, U., Glanz, M. University autonomy in Europe: Changing paradigms in higher education policy // http://sciencestudies.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/dep_sciencestudies/pdf_files/pdfs_abgeschlossene_projekte/University_Autonomy_I.pdf (skat. 03.03.2012.).

Kunda, I. (2011). Augstskolu lomas 21.gadsimta sākumā: no autonomijas līdz sabiedrības iesaistei // Augstskolas reģionos: zināšanu un prakses mijiedarbe. zin.red. Tisenkopfs, T., Bela, B., Kunda, I. Rīga: Zinātne.

Lielā universitāšu harta // http://www.aic.lv/bolona/Bologna/maindoc/magna_LV.pdf (skat. 12.02.2012.).

Mihailovs, I.J., Stankevičs, A. (2010). Augstākās izglītības iestāžu autonomijas specifika Latvijā // Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne: RA izdevniecība.

Realizējot Eiropas augstākās izglītības telpu. Augstākās izglītības ministru Komunikē // http://www.aic.lv/bolona/Bologna/maindoc/Berl_kom_Lat.pdf (skat. 28.01.2012.).

Saeimas komisijas sēdē noraidīts priekšlikums par augstskolu rektoru pilnvaru palielināšanu // http://www.lsa.lv/saeimas-komisijas-sede-noraidits-priekslikums-paraugstskolu-rektoru-pilnvaru-palielinasanu.html (skat. 12.06.2011.).

Volkova, T. (2009). Autonomijas valsts interesēs // Sestdiena. – 18.aprīlis.

Волосникова, Л. (2006). Гумбольдтова модель университета и академическаясвобода // Вестник ТГУ. – Nr.4.

Волосникова, Л. (2005). О принципе академической автономии // Университетское управление. – Nr.5/6.

Ростовцева, Н. (2001). Госстандарт и автономия ВУЗа // Юридическое образование. Москва: Рудомино.

Downloads

Published

2015-05-09

How to Cite

Mihailovs, I. J. (2015). The Development of Higher Education Establishment Autonomy in Latvia. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 2, 409-417. https://doi.org/10.17770/sie2012vol2.517