Higher Education Provided by the Service Warranty

Authors

  • Juris Zīvarts

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2012vol2.525

Keywords:

Warranty of higher education service, a guarantee and security of education, Consumer rights in education

Abstract

Several issues are absorbed in practise and research of law applying, concerning the protection of consumers in „traditional” business and services. But issues conserning a warranty of higher education services, evoke indistinctness and difficulties in real practice, as there is no regulations in legislation of the Latvian Republic. It complicates customer protection in education, therefore creating untransparent and problematic service. Aim of the paper is to study warranty problems of higher education services and outline the possible solutions to these problems, also emphasizing the need tosolve these problems.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Āriņa, A. (2009). Pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana sociālajā sistēmā. Psiholoģijas, biznesa un sabiedrības sociālās sfēras aktuālās problēmas: teorija un prakse. Rīga: „JUMI”.

Kunda, I. (2011). „Augstskolas reģionos: Zināšanu un prakses mijiedarbe.” Augstskolu lomas 21. Gadsimta sākumā: no autonomijas līdz sabiedriskajai iesaistei (2011) Rīga: „Zinātne”.

Augstskolu likums. http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967 (17.02.2012.)

Eiropas Savienības terminu vārdnīca. (2004). Rīga: UNDP.

Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. (2000). Rīga: Zinātne.

Latviešu valodas vārdnīca. (2006). Rīga: Avots.

Martinsone, K. (2012). Pieaugušo izglītība. Rīga: „Izdevniecība Raka”.

Negodīgas komercprakses aizlieguma likums. http://www.likumi.lv/doc.php?id=167759(17.02.2012.)

Patērētāju tiesību aizsardzības likums. http://www.likumi.lv/doc.php?id=23309 (12.02.2012.)

Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. (2000). Rīga: „Zvaigzne ABC”.

Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. (2008). Rīga: LR Ekonomikas ministrija.

Izglītības iestādes Latvijā 2010./2011.mācību gada sākumā [Latvian educational institutions at the beginning of 2010/2011] http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/publikacijas/zz_nr_23_izglitibas_iestades_2010_11_macibu_gada_sakuma.pdf (1.02.2012.)

Downloads

Published

2015-05-09

How to Cite

Zīvarts, J. (2015). Higher Education Provided by the Service Warranty. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 2, 472-478. https://doi.org/10.17770/sie2012vol2.525