Values in the World View of Vocational School Students

Authors

  • Inese Augškalne
  • Beatrise Garjāne
  • Jānis Rozenblats

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2013vol1.526

Keywords:

personal values, personality formation, professional values, vocational education, world view.

Abstract

The goal of the vocational education is not only to provide the economy with qualified professionals, but also to promote personal development of vocational school students, their motivation, critical thinking, responsibility, values. Values make core of the human world view. In educational perspective, values and world view position the vocational school graduate as a person and professional who is aware of the meaning of life and able to achieve constructive goals in his/ her life. Therefore the study is characterizing personal and professional values as a significant component in the world view of vocational school students in the long term perspective (1998-2013). The results of the research on the process of formation of professional values in Riga Technical High School (1998) and Riga Technical College (2013) and vocational school students world view (2012) have been contrasted and analysed. The results of the study stress the necessity of actualization of the value of profession acquired in the vocational school student’s experience during vocational education.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Artur, J., Davidson, J., Lewis, M.(2005). Professional Values and Practice: Achieving the Standarts for QTS. New York: RoutledgeFalmer.

Augškalne, I. (2012). Profesionālo skolu audzēkņu pasaules uzskata izpēte. Promocijas darbs pedagoģijas doktora zinātniskā grāda ieguvei. Jelgava, LLU ( Ar rokraksta tiesībām) 161.lpp

Celms, T. (1934). Tagadnes problēmas. Rīga: Valters un Rapa.

Dilthey, W. (1960). Diltey’s Philosophy of Existence: Introduction to Weltanshauunglehre trans. By W.Kluback and M.Weinbaum, Vision. London: Vision Press Limited.

Eiropas Padomes secinājumi (2010.gada 19.novembris) par izglītību ilgtspējīgai attīstībai (2010/C 327/05). Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2010.gada 4.decembrī [tiešsaiste] [skatīts18.01.2013.]. Pieejams:http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:327:0011:00 14:LV:P

Gādamers, H. G. (1999). Patiesība un metode. Rīga: Jumava.

Heideger, M. (1953/1996). Being and Time. State University of New York Press.

Heideger, M. (1988). The Basic Problems of Phenomenology. Indiana: Indiana University press.

Heidegers, M. (1998). Malkasceļi. Rīga: Intelekts.

Jaspers, K. (2003). Way to Wisdom: an Introduction to Philosophy. Yale Univerity press.

Gulla, A. (2010). Creating values in life: Personal, moral, Spiritual, Family and Social Values. Bloomington, Indiana, USA.

McCarty, V.A. (1978). The Phenomenology of Moods in Kierkegaard. Boston: Nijjhoff.

Rozenblats, J. (1998). Profesionālo vērtību veidošanās audzēkņu un pedagogu mijiedarbībā Tehniskajā ģimnāzijā. Disertācija pedagoģijas doktora grāda iegūšanai. LU (Ar rokraksta tiesībām) 114.lpp.

Shaw, H., Degazon, C. (2008). Integrating the Core Professional Values of Nursing: A Profession , Not Just a Career. Journal of Cultural Diversity 2008 Spring;15(1):44-50.[tiešsaiste][skatīts 16.02.2013] Pieejams: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19172979

Špona, A. (2006). Audzināšanas process teorijā un praksē. Rīga: RaKa.

Vedins, I. (2008). Patiesība un vērtības. RTU Zinātniskie Raksti. Humanitārās un sociālās zinātnes. Sērija 8; Sējums 15, 109.-118.lpp.

Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai. ESF projekts. Teorētiskais pamatojums (2007). [tiešsaiste] [skatīts 3.02.2013.]. Pieejams: http://www.lddk.lv/index.php?main=77&p=1265

Review of Contexts and Structures for Education for Sustainable Development (2009), UNESCO, Paris, 2009. [tiešsaiste] [skatīts 27.01.2013.]. Pieejams: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001849/184944e Proceeding of the International Scientifical Conferen

Downloads

Published

2015-05-30

How to Cite

Augškalne, I., Garjāne, B., & Rozenblats, J. (2015). Values in the World View of Vocational School Students. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 174-184. https://doi.org/10.17770/sie2013vol1.526