MODELLING OF THE SYSTEM OF THE DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL MATHEMATICAL LITERACY IN STUDENTS HAVING MODERATE SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN PRACTICE: PEDAGOGUES’ APPROACH

Authors

  • Ingrida Baranauskienė Šiauliai University (LT)
  • Laima Tomėnienė Šiauliai University (LT)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2013vol2.556

Keywords:

action research, functional development of students’ abilities, mathematical literacy, students having moderate special educational needs

Abstract

The article deals with the strategies used in of mathematical education, while creating the methodology of the development of mathematical literacy in senior class students of mainstream schools having moderate special educational needs oriented towards the development of functional students’ abilities in practice. 20 pedagogues (teachers of mathematics and special pedagogues) developing mathematical abilities of 30 students having moderate special educational needs in the 8th forms of mainstream schools participated in the action research. As it is shown in the scientific literature, the performed action research has been analyzed: its peculiarities and strategies of application in creating the methodology of the development of functional mathematical literacy in students with moderate special educational needs in the 8th form of mainstream school have been revealed

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adomaitienė, J., Zubrickienė, I., Teresevičienė, M. (2008). Profesijos mokytojų ir dėstytojų tobulėjimas, atliekant veiklos tyrimus. Profesinis rengimas. Tyrimai ir realijos. Nr. 15. Kaunas: VDU. P. 10-21.

Ališauskas, A., Ališauskienė, S., Gerulaitis, D., Kaffemanienė, I., Melienė, R., Miltenienė, L. (2011). Specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimas: Lietuvos patirtis užsienio šalių kontekste. Šiauliai.

Baranauskienė I., Ruškus J. (2004). Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveika. Šiauliai: VŠĮ Šiaulių universiteto leidykla.

Baranauskienė, R. (2003). Emancipacinių kokybinių tyrimų realizavimas edukacinės paradigmos virsmo kontekste. Šiauliai.

Berger, P., Luckman Th. (1999). Socialinis tikrovės konstravimas. Vilnius.

Bitinas, B. (2000). Ugdymo filosofija. Vilnius.

Burns, R. B. (2000). Introduction to Research methods. London, Thousand Oaks, New Delhi:SAGE Publication.

Charles, C. M. (1999). Pedagoginio tyrimo įvadas. Vilnius: alma littera.

Dewey.J.(2008). Democracy and Education. http://en.Wikisource.org/wiki/Democracy_and_Education.

Ehigie, B., Ehigie, R. (2005). Applying gualitative methods in organizations: a note for industrial/ organizational psychologists. The Qualitative Report 10(3). P. 621-638.

Geležinienė, R. (2009). Įrodymais grįstos mokytojų veiklos konstravimas ugdant emocijų ir elgesio sutrikimų turinčius mokinius. Daktaro disertacija. Šiauliai: Lucilijus.

Gerulaitis, D. (2007). Tėvų įsitraukimo į vaiko ugdymo(-si) procesą plėtotė specialiojoje mokykloje. Daktaro disertacija. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.

Jurašaitė-Harbison, E. (2006). Veiksmo tyrimo vaidmuo siekiant profesionalumo. Gimtasis žodis. [žiūrėta 2012-01-24]. Prieiga internete: http://www.gimtasiszodis.w3.lt/jurasaite_04_6.htm.

Kemmis, S., McTaggart, R. (1988). The Action Reseach Planner. Geelong: Deakin University.

Press.Kemmis, S., McTaggart, R. (2005). Participatory Action Research. Communicative Action and the Public Sphere. (p. 559 – 603). Denzin, N.K., Lincoln, Y.S. (Ed.). (2005). The Sage Handbook of Qualitative Research. London: Sage Publications.

Koopmans-van Noorel, A. (2009). The design of the curriculum for pupils with mental disabilities in mainstream primary education in the Netherlands: The complex practice and the bottlenecks from a teacher’s perspective. Paper for the ECER n Vienna, September 28-30. SLO National Institute for Curriculum Development, The Netherlands.

Kumar, K. (2010). A journej towards creating an inclusive classroom: How Universal Design for Learning has transformed my teaching. Transformative Dialogues: Teaching & Learning Journal, Vol. 4, Iss.2 November, 1-5.

Lynch, Sh. L., Irvine, A., N. (2009). Inclusive education and best practice for children with autism spectrum disorder: an integrated approach. International Journal of Inclusive Education, Vol. 13, No. 8, 845-859.

Makauskienė, V. (2008). Logopedinės pagalbos mikčiojantiems moksleiviams modeliavimas į vaiką orientuoto ugdymo paradigmoje Daktaro disertacija. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.

McNiff, J. (2002). Action Research for professional development: Concise advice for new action researchers. [žiūrėta 2012-01-24]. Prieiga internete: http://www.jeanmcniff.com/ar-booklet.asp.

McNiff, J., Whithead, J. (2009). Your and Your’s Action Research Project. 3thrd Edition. NY: Routledge.

Meijer, C. J. W. (Ed) (2001). Inclusive Education and Effective Classroom Practice. European Agency for Development in Special Needs Education.

Merkys, G. (1995). Pedagoginio tyrimo metodologijos pradmenys. Šiauliai: ŠPI.

Mitchell, D. (2008). What Really Works in Special and Inclusive Education. Using evidence-based teaching strategies. Rouledge.

Miltenienė, L. (2005). Bendradarbiavimo modelio konstravimas tenkinant specialiuosius ugdymosi poreikius. Daktaro disertacija. Šiauliai: Šiaulių universitetas.

Miltenienė, L., Ruškus, J., Ališauskas, A. (2003). Tėvų, auginančių specialiųjų ugdymosi poreikių turintį vaiką, nuostatos į dalyvavimą ugdymo procese, struktūra ir raiška. Specialusis ugdymas: mokslo darbai, 2003, Nr. 2 (9), p. 24–37.

Ozmon, H. A., Craver, S. M. (1996). Filosofiniai ugdymo pagrindai. Vilnius: Leidybos centras.

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos. (2008). Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras.

Reason, P., Bradbury, H. (Sud.). (2006). Handbook of action research. London: Sage.

Rodezno, N. (2008). Practising inclusion within regular school setting: students with special needs and their Apener experience. A thesis submitted as a partial fulfilment of the degree of doctor of education. Australian Catholic University research Services, Australia.

Rupšienė, L. (2007). Kokybinio tyrimo duomenų rinkimo metodologija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

Rūdytė, K. (2011). Vaikų savaiminio mokymo(si) kultūros socialinis-edukacinis diskursas į vaiką orientuotoje paradigmoje. Daktaro disertacija. Šiauliai: Šiaulių universitetas.

Sičiūnienė, V. (2010). Matematikos didaktika : metodinė priemonė. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla.

Wilkinson, D., Birmingham, P. (2003). Using Research Instruments: A guide for Researcher. London and New York: Rouledge Falmer, Taylor & Francis Group.

Белановский, С. А. (2001). Метод фокус-групп. Москва: Никколо-Медиа.

Downloads

Published

2015-05-30

How to Cite

Baranauskienė, I., & Tomėnienė, L. (2015). MODELLING OF THE SYSTEM OF THE DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL MATHEMATICAL LITERACY IN STUDENTS HAVING MODERATE SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN PRACTICE: PEDAGOGUES’ APPROACH. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 2, 137-149. https://doi.org/10.17770/sie2013vol2.556