Innovative approach in the improvement of student’s attention

Authors

  • Anda Kauliņa
  • Daina Voita
  • Juris Porozovs
  • Evita Vaļēviča

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2013vol2.560

Keywords:

attention, concentration abilities, integrative teaching methodology, learning disorders, students

Abstract

Integrated studies are aimed towards linking knowledge from a variety of subjects. By studying related subjects in an isolated manner the knowledge is acquired in a disorganized way. Therefore contemporary pedagogy demands the use of integrative teaching methodology to achieve the best results. An Integrative teaching methodology for children with learning difficulties and cognitive and motor disorders was used in 17 schools from different Latvian regions. Students acquired Integrative teaching methodology during one study year. Attention span and concentration abilities using Cognitron test from Vienna test system were estimated for 615 students before and after the acquiring of Integrative teaching methodology. The results of younger students have improved more than the results of older students after using this methodology. The largest increase of speed and accuracy of information processing was observed for 3-4 grade students of general schools.

References

Anspoka, Z. (1999). Integrēts latviešu valodas mācību saturs un tā metodika sākumskolā. Promocijas darbs. Rīga: Latvijas Universitāte, 147 lpp.

Demidova, G. (2008). Mācīšanās traucējumu noteikšana un palīdzības iespējas. Metodiskais materiāls. Rīga, RD IJSD, 46 lpp.

Dulcan, M. K. (2010). Dulcan`s textbook of child and adolescent psychiatry. First edition. American Psychiatric publishing, Inc. Washington, DC, USA. 1023 p.

Matlin, M. W. (2009). Cognition. Seventh Edition. John Willey & Sons, Inc., 596 p.

Pedagoģijas terminu skaidrojošā vardnīca. (2000). I. Beļickis, D. Blūma, T. Koķe, D. Markus, A. Šalme, V. Skujiņa (vad.). - Rīga: Zvaigzne ABC, 248 lpp.

Petere, A. (2004). Integrētās mācības humānās paradigmas skatījumā. RPIVA Zinātniskie raksti IV. Rīga: RPIVA, 134. -140. lpp.

Sadock, B. J., Sadock, V. A. (2009). Concise textbook of child and adolescent psychiatry. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia, USA. p. 33 – 43.

Sample, D., Smyth, R., Burns, J. (2005). Oxford handbook of psychiatry. Oxford university press. p. 681 – 725.

Schuhfried, G. (2012). COG. Cognitrone. Resurss pieejams: http://www.schuhfried.com/vienna-test-system-vts-alt/all-tests-from-a-z/test/cogcognitrone-1/ Skatīts: 20.12.2012.

Skola visiem. (2002). Autoru kolektīvs. – Rīga: SAC

Šmite, A. (2005). Integrētas mācības. Skolotājs, 4 (52), 18. – 26. lpp.

Špalleka, R. (2003). Palīdzība maziem haotiķiem. Rīga: Nordik

Tiļugs, L. (2008). Integrētās mācības – teorija un prakse. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga : RPIVA, 356. – 364. lpp.

Zeldin, A.S. (2007). Mental Retardation. Resurss pieejams: http://emedicine.medscape.com/article/1180709-print Skatīts 15.09.2012.

Downloads

Published

2015-05-30