Development opportunities of basic skills of unemployed in the context of a lifelong education

Authors

  • Jelena Laskova
  • Aina Strode

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2013vol2.597

Keywords:

job seeker, unemployed, basic skills, active employment measures, principles of a lifelong education

Abstract

One of the qualitative aims of the lifelong education strategy is to increase proportion of people aged 25 to 64 involved in lifelong education. Involvement of unemployed into employment measures is being implemented in compliance with available resources but basic skills of people are not evaluated. In order to increase effectiveness of educational measures, it is necessary to evaluate interests, basic skills, competences, values, career tendencies of unemployed before studies so as to decrease possibilities of mistakes in choice of the courses. The aim of the article: to evaluate basic skills of unemployed in the context of lifelong education and to determine their development opportunities. The research methods used: theoretical - analysis of literature and documentation; empirical: questionnaire. Methods of data processing: analysis if statistic data, the Mann-Whitney U test. Basis of the research: 238 unemployed and job seekers in the regions of Latgale and Zemgale. Respondents are customers of State Employment Agency and social services. The research about basic skills of unemployed and job seekers gives evidence of a low selfesteem, necessity to inform about opportunities to educate and a result where the acquired knowledge can be used.

References

Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums. LR Saeimas 2002.g. 09.maijā likums. Latvijas Vēstnesis. 2002.g. 29.maijā, Nr.80.

Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikums (2006. gada 18. decembris) par pamatprasmēm mūžizglītībā, (2006/962/EK). Skatīts 23.02.2013. Pieejams: http://eurlex.europa.eu.

Eiropas Komisija. Pamatprasmes mūžizglītībai Eiropas pamatprincipu kopums, 2007, Luksemburga: Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs. Skatīts 23.02.2013. Pieejams: http://ec.europa.eu, http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/eqf/leaflet_lv.pdf .

ESF Nacionālās programmas Darba tirgus pētījumi projekts Nodarbinātības valsts aģentūras pētījumi. Bezdarbnieku, kuriem latviešu valoda nav dzimta valoda, darbiekārtošanās izvērtēšana, (2006). Skatīts 23.02.2013. Pieejams:

http://www.nva.gov.lv.

Koķe, T. (1999). Pieaugušo izglītības attīstība: raksturīgākās iezīmes. Rīga: SIA Mācību apgāds.

Labklājības ministrijas informatīvais ziņojums „Par darba tirgus īstermiņa prognozēm

gadam un bezdarbnieku un darba meklētāju prioritārajiem apmācību virzieniem” (2012). Skatīts 23.02.2013. Pieejams: http://www.lm.gov.lv.

Padomes secinājumi (2010. gada 11. maijā) par prasmēm, atbalstot mūžizglītību un ierosmi par jaunām darba vietām paredzētām jaunām iemaņām”, (2010/C 135/03), Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis. Skatīts 12.11.2012. Pieejams: http://eurlex.europa.eu.

CEDEFOR. Lifelong Learning. (2012). Skatīts 23.02.2013. Pieejams: http://www.cedefop.europa.eu.

Дьюи, Д. (2001). Реконструкция в философии. Москва: «Издательство Логос».

Ломакина, Т.Ю. (2006). Современный принцип развития непрерывного образования. Москва: Наука.

Ядов, В.А. (1983). Отношение к труду, концептуальная модель и реальные тенденции. Социальные исследования. 1983. № 3.

Downloads

Published

2015-05-30