THE CHALLENGES OF HIGNER EDUCATION IN THE CONTEXT OF REMOTE STUDIES: LEGAL REGULATION AND PRACTICE

Authors

  • Inga Kudeikina Riga Stradins University
  • Juris Zīvarts Riga Stradins University
  • Ivans Jānis Mihailovs Riga Stradins University

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2021vol1.6147

Keywords:

Remote studies, legal regulation, emergency situation, higher education establishment

Abstract

Technologies are becoming an integral component of study process. Opportunities brought by digitalisation in the field of education are not at variance with the right to education and conform to the right to exploit the achieved scientific and technical progress for enhancing human life and welfare; moreover, there no grounds for asserting that knowledge and skills acquired remotely are at a lower level than the results of face-to-face learning. However, to develop a uniform understanding and create a stable legal basis for the evolution of remote studying, legislative amendments that would define remote studying and set forth related requirements are needed.

The aim of the research is the analysis of remote studies as a form and practice of education, evaluating the provisions of regulatory enactments in order to find out its admissibility and compliance with the right to education.

The research uses document analysis, as well as methods of interpretation of legal norms and induction-deduction method, drawing conclusions and making proposals for improving regulatory enactments and practice of higher education establishments.

However, there exist various interpretations of the content of remote studies. The management of higher education establishments are also discussing the construction of the term ‘contact hour’ provided in the Law on Higher Education Institutions, including remote studying that at least partially duplicates distance and open learning and additional requirements concerning the organisation of the remote study process.

 

 

References

Augstskolu likums. (1995). Latvijas Republikas likums. Pieņemts: 02.11.1995. Stājas spēkā: 01.12.1995. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 179, 17.11.995. Retrieved from: https://likumi.lv/doc.php?id=37967

Bolgzda, I. (2016). Inovācija izglītības zinātņu pētījumos: izpratne, saturs un kritēriji. RSU Zinātniskā konference. Retrieved from: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Zin%C4%81tnes%20departaments/2016/VIII%20sekcija/inovacija_izglitibas_zinatnu_petijumos.pdf

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums. (2020). Latvijas Republikas likums. Pieņemts: 05.06.2020. Stājas spēkā: 10.06.2020. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 110A, 09.06.2020. Retrieved from: https://likumi.lv/ta/id/315278-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likums

Izglītības likums. (1999). Latvijas Republikas likums. Pieņemts: 29.10.1998. Stājas spēkā: 01.06.1999. Retrieved from: Latvijas Vēstnesis, 343/344, 17.11.998. Retrieved from: https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums

Latvijas Republikas Satversme. (1922). Latvijas Republikas likums. Pieņemts: 15.02.1922. Stājas spēkā: 07.11.1922. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 43, 01.07.1993. Retrieved from: https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. (2011). VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis.

Likumprojekts “Grozījumi Izglītības likumā. (2020). Retrieved from: http://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS13.nsf/0/EAE938A1F29A0B05C22586140041AB6A?OpenDocument

Likums “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”. (2013). Latvijas Republikas likums. Pieņemts: 07.03.2013. Stājas spēkā: 10.04.2013. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 61, 27.03.2013. Retrieved from: https://likumi.lv/ta/id/255713-par-arkartejo-situaciju-un-iznemuma-stavokli

Likums “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”. (2020). Latvijas Republikas likums. Pieņemts: 03.04.2020. Stājas spēkā: 05.04.2020. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 67B, 04.04.2020. Zaudējis spēku 10.06.2020. Retrieved from: https://likumi.lv/ta/id/313730-par-valsts-instituciju-darbibu-arkartejas-situacijas-laika-saistiba-ar-covid-19-izplatibu

LSM. (2020). Kā attālinātās mācības ietekmējušas sekmes skolās Rīgā un Cēsīs. Retrieved from: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/ka-attalinatas-macibas-ietekmejusas-sekmes-skolas-riga-un-cesis.a386004/

MK. (2020). Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Ministru kabineta noteikumi. Pieņemti: 09.06.2020. Stājas spēkā: 10.06.2020. Publicēti: Latvijas Vēstnesis, 110B, 09.06.2020. Retrieved from: https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai

MK. (2014). Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumi Nr.512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. Ministru kabineta noteikumi. Pieņemti: 26.08.2014. Stājas spēkā: 12.09.2014. Publicēti: Latvijas Vēstnesis, 179, 11.09.2014. Retrieved from: https://likumi.lv/ta/id/268761-noteikumi-par-otra-limena-profesionalas-augstakas-izglitibas-valsts-standartu

MK. (2007). Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumi Nr.70 “Studiju līgumā obligāti ietveramie noteikumi”. Ministru kabineta noteikumi. Pieņemti: 23.01.2007. Stājas spēkā: 27.01.2007. Publicēti: Latvijas Vēstnesis, 16, 26.01.2007. Retrieved from: https://likumi.lv/ta/id/152072-studiju-liguma-obligati-ietveramie-noteikumi

MK. (2005). Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1001 “Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji. Ministru kabineta noteikumi. Pieņemti: 27.12.2005. Stājas spēkā: 31.12.2005. Publicēti: Latvijas Vēstnesis, 210, 30.12.2005. Retrieved from: https://likumi.lv/doc.php?id=124787

MK. (2020). Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojums Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Ministru kabineta rīkojums. Pieņemts: 06.11.2020. Stājas spēkā: 06.11.2020. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 216A, 06.11.2020. Retrieved from: https://likumi.lv/ta/id/318517-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

MK. (2020). Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojums Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Ministru kabineta rīkojums. Pieņemts: 12.03.2020. Stājas spēkā: 12.03.2020. Zaudējis spēku: 10.06.2020. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 51A, 12.03.2020. Retrieved from: https://likumi.lv/ta/id/313191-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

Mihailovs, I.J, Krūmiņa A.A. (2017). Pedagoga profesionālā atbildība Latvijā. RSU Zinātniskā konference. Retrieved from: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Zin%C4%81tnes%20departaments/2017/XIII%20sekcija/pedagoga_profesionala_atbildiba_lv.pdf

Pētersons, A. (2020). Intervija Latvijas televīzijas raidījumam “Rīta panorāma”. Retrieved from: https://www.rsu.lv/en/node/48139

RSU. (2020). RSU un augstākās izglītības eksports. Pētījums. Retrieved from: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Zinas/Zinu%20pielikumi/Certus_2020_RSU_AI_2020_10_02.pdf

Downloads

Published

2021-05-28