WORK-BASED STUDIES IN HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION OF LATVIA AND EUROPE: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS

Authors

  • Ilze Briža Daugavpils University P. Stradiņš Medical College of the University of Latvia (LV)
  • Anita Pipere Daugavpils University (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2021vol1.6196

Keywords:

work-based learning, work-based studies, working environment, higher professional education

Abstract

Work-based learning has been developing rapidly in Latvia for the last three years. Since 2017, the Employers’ Confederation of Latvia has been implementing a project of the European Social Fund, which provides for a tripartite learning implementation agreement between the educational institution, the student, and the employer. The project targets vocational learners, but equivalent opportunities are also spoken of in higher vocational education. Such an approach would help the employer direct the future employees in the direction of acquiring the necessary knowledge and skills. The publication aims to give a short overview of the historical development of learning opportunities in the working environment in Latvia, the concepts used in research, as well as to look at the research methodology used in the studies of work-based environment in higher professional education in Latvia and Europe and the results of those studies. The first section of the article discusses historical problems of work-based learning, analyses the normative acts and relevant concepts to support further research. The second section analyses methodological approaches to the studies related to the organization of work-based learning. The results of this theoretical and methodological review will serve as a theoretical basis for empirical research related to the introduction of work-based studies in higher professional education in Latvia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arodbiedrību aktīva sanāksme. (1944). Zemgales komunists, 10. Pieejams:http://periodika.lv/periodika2-viewer/view/indexdev.html?lang=fr#panel:pa|issue:/p_001_zeko1944n10|article:DIVL143|query:darba%20darbā%20apgūšanai|issueType:P

Andrejsons, V.(1958). Darbs – mācīšanās un zināšanu pamats. Padomju jaunatne, Nr.168. Pieejams: http://periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html?lang=fr#panel:pa%7Cissue:/p_001_paja1958n168%7Carticle:DIVL178%7Cquery:darbā%20darba%20vietām%20darba%20vietā%7CissueType:P

Attenborough, J., Abbott, S., Brook, J., & Knight, R. A. (2019). Everywhere and nowhere: Work-based learning in healthcare education. Nurse Education in Practice, 36, 132–138. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2019.03.004

Buligina, I., Putāns, R., & Sloka, B. (2014). Coherence of work-based learning and regional development of Latvia. Economics and Business, 25, 19-26. https://doi:10.7250/eb.2014.003

Buligina, I., & Sloka, B. (2020). Work-based-learning development in Latvia: Success and further challenges by views of educators, employers and students. 52nd International Scientific Conference on Economic and Social Development, Porto, 489-497.

Buligina, I., & Sloka, B. (2017). Work-based-learning development in Latvia - from piloting to systemic aproaches. 58th international Riga technical university “SCIENTIFIC CONFERENCE ON ECONOMICS AND ENTREPRENEURSHIPCEE 2017” , Rīga, 160 – 163.

Cedefop. (2015). Profesionālā izglītība Latvijā: Īss apraksts. Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs. Cedefop information series.

Cunliffe, A. L., & Scaratti, G. (2017). Embedding impact in engaged research: Developing socially useful knowledge through dialogical sensemaking. British Journal of Management, 28, 29-44. https://doi.org/10.1111/1467-8551.12204

Dindans, P. (1921). Kas jādara dārzkopības attīstības labā Latvijā. Zemkopis Nr.1 – 2. Pieejams: http://periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html?lang=fr#panel:pa|issue:/p_001_zemk1921n01-02|article:DIVL154|query:darba%20spēka%20kvalificēto%20darba%20darba%20spēka%20darbu|issueType:P

Ekonomikas ministrija. (2018). Atbalsta atvieglotu nosacījumu piemērošanu augsti kvalificētu speciālistu piesaistei no ārvalstīm. Pieejams: https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/mk-atbalsta-atvieglotu-nosacijumu-piemerosanu-augsti-kvalificetu-specialistu-piesaistei-no-arvalstim

ESF projekts. (2016). Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķis "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā. Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40382533&mode=mk&date=2016-07-15

ESF projekts. (2020). Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos. SAM 8.5.1.0/16/I/001. Pieejams: https://lddk.lv/atbalsts-biznesam/partneriba-un-lidzdaliba-es-projektos/darba-vide-balstitas-macibas/

Esteban, S., & Arahal, M. (2015). Project based learning methodologies applied to large groups of students: Airplane design in a concurrent engineering context. IFAC-PapersOnLine, 48, 194-199. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2015.11.236

Golca, L., & Rajevska, F. (2017). Work based learning programmes in Latvia. Proceedings of 18th Annual International Scientific Conference “Economic Science for Rural Development”, Jelgava, Latvia. Vol. 45, 79-86.

Guo, P., Saab, N., Post, L. S., & Admiraal, W. (2020). A review of project-based learning in higher education: Student outcomes and measures. International Journal of Educational Research, 102, 101586. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101586

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476411

Izglītības un zinātnes ministrija. (2021). Darba vidē balstīta studiju programma pedagogu sagatavošanai: īstenošana un attīstība. Informatīvais ziņojums. LR IZM. Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476411

Jēkabsone, A. (2016). Zināšanu līdzdales imitācijas modelis ilgtspējīgas sadarbības veicināšanai starp pieaugušo izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Promocijas darba kopsavilkums. Rīga: RTU izdevniecība.

Katane, I., Katans, E., & Īriste, S. (2016). Darba vidē balstītas mācības teorijā un profesionālās izglītības duālā sistēma praksē. Proceedings of the International Scientific Conference “Society. Integration. Education”,May 13-14, Rēzekne, RA, Volume I, 125-136.

Latvija 2030. (2010). Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. Latvijas Vēstnesis, 28.04.2009., Nr. 65. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/ta/id/191187

Latvijas Lauksaimniecības universitāte. (2019). Darbaspēka pieprasījums turpinās pārkārtoties par labu speciālistiem ar augstāko izglītību. Pieejams: https://www.llu.lv/lv/raksts/2019-08-02/petijums-darbaspeka-pieprasijums-turpinas-parkartoties-par-labu-specialistiem-ar

Longmuß, J., & Benjamin, P. H. (2017). Agile learning for vocationally trained expert workers. Expanding workplace-based learning one sprint at a time. Procedia Manufacturing, 9, 262-268. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.04.003

LR Saeima. (1995). Augstskolu likums. Latvijas Vēstnesis, 179, 17.11.1995. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/37967-augstskolu-likums

LR Saeima. (1999). Profesionālās izglītības likums. Latvijas Vēstnesis, 213-215, 30.06.1999. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/20244-profesionalas-izglitibas-likums

LR Valsts kontrole. (2019). Cilvēkresursi veselības aprūpē. Rīga. Pieejams: https://www.lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/cilvekresursi-veselibas-aprupe

Moldovan, L. (2019). Review of legislation framework in the field of work-based learning. Procedia Manufacturing, 32,302-308. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2019.02.218

Müller, B. C., Reise, K., Duc, B. M., & Seliger, G. (2016). Simulation-games for learning conducive workplaces: A case study for manual assembly. Procedia CIRP, 40, 353-358. https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.01.063

Nacionālā enciklopēdija. (2021). Augstākā izglītība Latvijā. Pieejams: https://enciklopedija.lv/skirklis/10214-augstākā-izglītība-Latvijā

Neacşu, M. G. (2015). A practical model for professional training at the workplace. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 180, 1184-1191. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.240

Sitikovs, V., Anohina-Naumeca, A. A., & Petrovica, S. (2012). Tripartite view on Work-based Learning in Latvia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 93, 21, 1552-1561. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.081

Šmite, A. (2004). Izglītības iestādes vadība III daļa, Pedagoģiskā padome. Metodiskais darbs. Pieredze. Rīga: Raka.

Turkovskis, J. (1976). Mācību klase darba vietā. Oktobra karogs (Alūksne) Nr. 138. Pieejams: http://periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html?lang=fr#panel:pa%7Cissue:/okka1976n138%7Carticle:DIVL46%7CissueType:P

Vjakse, J. (2020). LDDK: darba vidē balstītas mācības ir augstākās izglītības studiju pilnveides iespēja. Pieejams: https://epale.ec.europa.eu/lv/blog/lddk-darba-vide-balstitas-macibas-ir-augstakas-izglitibas-studiju-pilnveides-iespeja

Downloads

Published

2021-05-28

How to Cite

Briža, I., & Pipere, A. (2021). WORK-BASED STUDIES IN HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION OF LATVIA AND EUROPE: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 61-72. https://doi.org/10.17770/sie2021vol1.6196