FACTORS OF ATTRACTIVENESS OF EDUCATION IN THE FIELD OF FINE AND DECORATIVE ARTS

Authors

  • Larysa Eivas Kryvyi Rih State Pedagogical University, Kryvyi Rih (UA)
  • Yuliia Zenkovych Kryvyi Rih State Pedagogical University, Kryvyi Rih (UA)
  • Daria Kudrenko Kryvyi Rih State Pedagogical University, Kryvyi Rih (UA)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2021vol1.6316

Keywords:

attractiveness of education, arts and crafts, educational process, fine arts, professional training, students.

Abstract

The article dwells upon the problem of revealing ways to increase the attractiveness of education in the field of fine and decorative arts for today’s youth. The specificity of "introducing" contemporary youth into the world of fine arts is studied, starting from the early stages (pre-school education) up to professional training. The factors affecting the decision of a person to choose a specialty in the field of art or education (artistic pedagogy) and the acquisition of corresponding professional qualifications are distinguished as follows: personal factor (abilities and talents of the individual), prestige as a motivational factor as well as information and organizational factors. The methodology of the study envisaged: systemic approach – in order to cover the problem consistently, systematically and holistically; an interdisciplinary approach to consider factors from the standpoint of pedagogy, psychology and sociology; historical approach – to estimate the state of formation of the system for future professional artist’s training as well as fine arts teacher’s training and decorative art tutor preparation. The scientific relevance of the research is the specification of the factors of attractiveness in terms of the choice of artistic or artistic-pedagogical specialty in the modern educational space. Generalization of the possibilities of vocational guidance of the educational system of teaching fine arts in its retrospective view (from the period of 1950-1991 to the beginning of the XXI century) is carried out. On the basis of the principal classification of the factors of choosing a profession and diagnosis results (questionnaires),certain recommendations are given in order to increase the attractiveness of education in the field of fine and decorative arts for both domestic and foreign students wishing to study in Ukraine.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arapova, S. (2004). Obuchenye yzobrazytelnomu yskusstvu. Yntehratsyia khudozhestvennoho y lohycheskoho. SPb : KARO, 2004.

Eivas, L. (2017). Rozvytok systemy pidhotovky vchyteliv dekoratyvno-prykladnoho mystetstva (druha polovyna XX – pochatok XXI stolittia): dys. ...kand. ped. nauk : 13.00.01. Khmelnytskyi.

Derzhavna natsionalna prohrama «Osvita» («Ukraina XXI stolittia»). (1993). Retrived from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF.

Hamaniuk, V. (2012). Inshomovna osvita Nimechchyny u konteksti zahalnoievropeiskykh intehratsiinykh protsesiv: teoriia i praktyka : monohrafiia. Kryvyi Rih : Vydavnychyi dim.

Herr, E. L. (2008). Social Contexts for Career Guidance Throughout the World. International Handbook of Career Guidance, 45-69. Retrieved from https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4020-6230-8_3.

Kadobianska, N. & Udovychenko, L. (2018). Zarubizhna literatura : pidruchnyk dlia 10 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity. (Riven standartu). Kharkiv : Sytsyia. Retrieved from https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-zarubizhna-literatura-kadobjanska-2018.pdf

Klymov, E. (2004). Psykholohyia professyonalnoho samoopredelenyia. Moskva: Academia.

Koshmanova, T. (2002). Rozvytok pedahohichnoi osvity u SShA (1960 - 2000 rr.) : dys. ... d-ra ped. nauk : 13.00.04. Kyiv.

Leung, S. A. (2008). The Big Five Career Theories. International Handbook of Career Guidance, 115-132. Retrieved from https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4020-6230-8_6.

Lokshyna, O. (2013). «Pedahohichna komparatyvistyka – 2013»: metodolohichne fokusuvannia ukrainskykh doslidnykiv z porivnialnoi pedahohiky. Pedahohichna komparatyvistyka – 2013: transformatsii v osviti zarubizhzhia ta ukrainskyi kontekst. Kyiv : Pedahohichna dumka. 10-11.

Nemenskyi, B. (1987). Mudrost krasoti. O problemakh еstetycheskoho vospytanyia. Moskva : Prosveshchenye.

Orlov, V. (2003). Profesiine stanovlennia vchyteliv mystetskykh dystsyplin. Kyiv: Naukova dumka.

Otych, O. (2011). Rozvytok tvorchoi indyvidualnosti studentiv profesiino-pedahohichnykh navchalnykh zakladiv zasobamy mystetstva: monohrafiia. Chernivtsi : Zelena Bukovyna.

Pichkur, M. (2000). Formuvannia profesiinoi kultury maibutnoho vchytelia obrazotvorchoho mystetstva (na materiali kompozytsii) : avtoref. …dys. kand. ped. nauk: 13.00.04. Kyiv.

Rostovtsev, N. (1980). Metodyka prepodavanyia yzobrazytelnoho yskusstva v shkole. Moscow : Prosveshcheniye.

Rychen, D. S. & Salganik, L. H. (Eds) (2003). Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society. Germany: Hogrefe and Huber Publishers.

Shmahalo, R. (2005). Mystetska osvita v Ukraini seredyny XIX - seredyny ХХ st. (strukturuvannia, metodolohiia, khudozhni pozytsii). Lviv: Ukrainski tekhnolohii.

Stukalova, O. (2011). Vіsshee professyonalnoe obrazovanye v sfere kulturі y yskusstva: sovremennoe sostoianye y perspektyvі razvytyia : avtoref. dys. … d-ra ped. nauk: 13.00.08. Moskva.

Yusov, B. (2002). Yzobrazytelnoe yskusstvo y detskoe yzobrazytelnoe tvorchestvo. Ocherky po ystoryy, teoryy y psykholohyy khudozhestvennoho vospytanyia detei. Mahnytohorsk: Mahnytohorskyi hosudarstvennii unyversytet.

Zakon Ukrainy. (2011). №2145-VIII vid 14.12.2011 r. «Pro kulturu». [Elektronnii resurs] / Rezhym dostupu : Poshukova systema : «Verkhovna rada Ukrainy: Zakonodavstvo». Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text

Zakon Ukrainy. (2017). №2145-VIII vid 05.09.2017 r. «Pro osvitu». [Elektronnii resurs] / Rezhym dostupu : Poshukova systema : «Verkhovna rada Ukrainy: Zakonodavstvo». Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Downloads

Published

2021-05-28

How to Cite

Eivas, L., Zenkovych, Y., & Kudrenko, D. (2021). FACTORS OF ATTRACTIVENESS OF EDUCATION IN THE FIELD OF FINE AND DECORATIVE ARTS. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 130-143. https://doi.org/10.17770/sie2021vol1.6316