TEACHERS’ PROFESSIONAL SKILLS AS THE COMPONENT OF THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION AND THE ELEMENT OF STUDENTS’ MOTIVATION

Authors

  • Roman Chopyk Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University (UA)
  • Nina Hrybok Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University (UA)
  • Natalya Zakalyak Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University (UA)
  • Mykola Lukjanchenko Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University (UA)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2021vol1.6354

Keywords:

Ukraine, ranking, students, incentive, skills, higher education.

Abstract

The problem of studying the significance of teachers’ professional skills as the component of the quality of higher education and the element of students’ motivation is being analyzed in the article. The purpose of the research is study and analyzes of students’ attitude towards teachers’ professional skills as the component of the quality of higher education. The research has been conducted with the help of theoretical and empirical methods. Connection between the quality of higher education and teachers’ professional skills has been established with the help of dialectical method. The use of comparative method allowed us to implement the raking division of students’ attitude towards teachers’ professional skills. The empirical base of the research consists of the results of the survey of 175 students of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. The following teachers’ professional skills: the ability to arouse the interest for the subject; clarity, accessibility and comprehensibility of the information layout; the ability to create a teamwork, motivate to achieve goals have been granted the highest ranking according to students’ attitude towards teachers’ professional skills. Such skills as objectivity and transparency of evaluation; goodwill and tactfulness; creative approach to studying; subject competence; erudition and culture of speech are highly evaluated. The following qualities: the culture of a dress code; organizational culture; the ability to act accordingly with moral, ethical and legal standards; the ability to recognize, formulate and solve problems constitute the interim position of the general ranking. Content significance and accessibility of the information which is being taught; skills of informational technologies; the ability to choose forms and methods of teaching which comply with student-oriented approach have been positioned at the lowest point of the general ranking according to the survey.

 

Supporting Agencies
Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Augskalne, I., & Garjane, B. (2019). Formation of teachers’ competences in further education. Society. Integration. Education, Proceedings of the International Scientific Conference. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol5.3885

Bobkova, A., Melnychuk, O., Melnychuk, O., Melnychuk, M., Pypiak, M. (2020). Development of Professional Competency of Teachers as the Maintenance of Academic Goodwill. Society. Integration. Education, Proceedings of the International Scientific Conference, (1), 56-66. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol1.4835

Bondar, L. (2017). Osoblyvosti motyvatsii navchalnoi diialnosti studentiv – maibutnikh praktychnykh psykholohiv. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia: Pedahohika. Psykholohiia. (10). 20-23. DOI: 10.18372/2411-264X.10.12459

Cherniak, N. (2013). Formuvannia motyvatsii studentiv do navchannia u VNZ. Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity, (38-39), 388-393. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2013_38-39_63

Honcharenko, S. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk. Kyiv: Lybid.

Hrybok, N., Chopyk, R., Zakaliak, N. (2017). Monitorynh sformovanosti kultury zdorovia studentiv pedahohichnoho universytetu. Human health: realities and prospects. Monographic series. (2), “Health and Environment”. Drohobych: Posvit, 348-359.

Hyliun, O. (2012). Osvitni motyvatsii studentskoi molodi. Hrani: naukovo-teoretychnyi i hromadsko-politychnyi almanakh, 1 (81), 102-104.

Il'in, E. (2000). Motivaciya i motivy. Sankt-Peterburg: Piter.

Kharchenko, N. (2018). Stratehiia yakosti yak osnova osvitnoi polityky. Dyrektor shkoly. Shkilnyi svit, (2). Retrieved from http://www.osvitaua.com/2018/04/63688/

Kucheruk, O. (2012). Harakteristika motivacіjno-cіnnіsnogo komponentu іnkljuzivnoї kompetentnostі majbutn'ogo vchitelja. Naukovij chasopis NPU іmenі M. P. Dragomanova. Serіja 16, Tvorcha osobistіst' uchitelja: problemi teorії і praktiki, 18, 20-23.

Mykhailychenko, V., & Polianska, V. (2011). Rol motyvatsii navchalno-piznavalnoi diialnosti u formuvanni profesiinoi spriamovanosti studentiv. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh, 17 (70), 320-327.

Pidhorodetska, V. (2007). Problema formuvannia motyvatsii navchalnoi diialnosti studentiv. Nauchnyj progress na rubezhe tysyacheletij: materialy II mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, (9), 23-26. Retrieved from: http://www.rusnauka.com/11._NPRT_2007/Pedagogica/22405.doc.htm

Polozhennia pro systemu vnutrishnoho zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity u Drohobytskomu derzhavnomu pedahohichnomu universyteti imeni Ivana Franka. (2015). vid 28.12.2015 r. № 636. Retrieved from: http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/polozhennya-pro-systemu-vnutrishnogo-zabezpechennya-yakosti-vyshhoyi-osvity-u-ddpu-im.-i.franka.pdf

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy. (2015). vid 15 kvitnia 2015 r. № 244 «Pro utvorennia Natsionalnoho ahentstva iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity». Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/244-2015-%D0%BF/ed20190828#Text

Pro osvіtu: Zakon Ukrainy. (2017). Prijnjatij 5 veresnja 2017 r. 2145-VIII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Sydorenko, N. (2016). Vnutrishnie zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity v Ukraini yak suspilno-osvitnii priorytet. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, (4). 81-86. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2016_4_14

Yakist osvity. (2020). Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/tag/yakist-osviti

Downloads

Published

2021-05-28

How to Cite

Chopyk, R., Hrybok, N., Zakalyak, N., & Lukjanchenko, M. (2021). TEACHERS’ PROFESSIONAL SKILLS AS THE COMPONENT OF THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION AND THE ELEMENT OF STUDENTS’ MOTIVATION. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 83-94. https://doi.org/10.17770/sie2021vol1.6354