FORMATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF YOUNG PEOPLE IN THE PROCESS OF OBTAINING HIGHER EDUCATION

Authors

  • Lesia Kolomiiets Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynsky State Pedagogical University (UA)
  • Galyna Shulga Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynsky State Pedagogical University (UA)
  • Iuliia Lebed Communal Higher Education Institution «Vinnytsia Humanities Pedagogical College» (UA)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2021vol1.6417

Keywords:

activity principles, institutions of higher education, social responsibility formation program, social responsibility, student youth, young people

Abstract

In the article the problem of the formation of social responsibility of young people in the process of obtaining higher education is actualized at the theoretical, normative-legal and empirical level. On the basis of diagnostics and a focus group survey, the importance and lack of implementation of the problem of the formation youth social responsibility in the modern realities of the activities of higher educational institutions was proved. It was found that the work of higher educational institutions on the formation of social responsibility is considered by applicants for higher education not to be systemic, oversaturated with education. It was stated that, in the opinion of applicants for higher education, the process of forming social responsibility will be more effective if they are included in socially responsible activities, familiarize themselves with the opportunity to work alongside socially active citizens, get involved in various projects, gain experience in socially responsible behaviour, and spend meaningful leisure. The foreign and domestic experience of the formation of the social responsibility of youth is analyzed. A description of the author's program of the formation of social responsibility of young people in the process of obtaining higher education is proposed, the testing of which has led to positive dynamics in the state of social responsibility of young people.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bezrukova, O. A. (2015). Sotsialna vidpovidalnist v suchasnomu ukrainskomu suspilstvi: sotsiolohichna kontseptualizatsiia ta dosvid empirychnoho doslidzhennia : dys... dokt. sotsiol. nauk: 22.00.04 – spetsialni ta haluzevi sotsiolohii. Kyiv, 427. [in Ukrainian]

Dementiy, L. I. (2005) Otvetstvennost kak resurs lichnosti: Monografiya. Moskva: Inform-Znanie, 188. [in Russian]

Doneva, O. V. (2014) Teoreticheskoe obosnovanie modeli razvitiya sotsialnoy otvetstvennosti studentov tehnologicheskogo. Sovremennyie problemyi nauki i obrazovaniya, №3. Dostupno: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=13528. [in Russian]

Jucá, L., Bayma de Oliveira, F., Pires, M., & Sant’Anna, A. (2017). Valorização do tema “Responsabilidade Social” em instituições de ensino superior? Análise de cursos de administração no estado do Rio de Janeiro. Cadernos EBAPE. BR, 15, 462-481. http://dx.doi.org/10.1590/1679-395160284.

Kovalchuk, O. S. & Kantsyrenko, O. V. (2016). Vzaiemozviazok sotsialnoi vidpovidalnosti yak tsinnosti z psykholohichnym blahopoluchchiam ukrainskoi molodi. Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia, № 1, 37-44. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ophep_2016_1_6. [in Ukrainian]

Kovalenko, E. I. (2018) Razvitie sotsialnoy otvetstvennosti ordinatorov meditsinskogo vuza : dis. ... kand. ped. nauk : 13.00.08 – teoriya i metodika professionalnogo obrazovaniya. Surgut, 232. [in Russian]

Kvasničková Stanislavská, L. et al. (2014). “Social Responsibility of Higher Educational Institutions - the Comparison of the View of Students and Potential Students”. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, Vol. 7, No. 3-4, 95-99. DOI: https://doi.org/10.7160/eriesj.2014.070308.

Lunkina, T. I. (2018). Formuvannia sotsialnoi vidpovidalnosti u vyshchykh navchalnykh zakladakh. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, Seriia Ekonomichni nauky, 145-147. [in Ukrainian]

Lunkina, T. I., & Karatai, T. M. (2015) Osnovni napriamy rozvytku sotsialnoi vidpovidalnosti u vyshchykh navchalnykh zakladakh. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu "Kyievo-Mohylianska akademiia". Seriia: Ekonomika, T. 265, Vyp. 253, 100-105. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Npchduec_2015_265_253_19. [in Ukrainian]

Muzdyibaev, K. (2010). Psihologiya otvetstvennosti. Sankt-Peterburg : Izd-vo Knizhnyiy dom "LIBROKOM", 238. [in Russian]

Savchyn, M. V. (2008). Psykholohiia vidpovidalnoi povedinky: monohrafiia. Ivano-Frankivsk: Misto NV, 280. [in Ukrainian]

Savelieva, V.S. (2013). Formuvannia sotsialnoi vidpovidalnosti u studentiv-menedzheriv u tekhnichnomu universyteti. Visnyk NTUU "KPI". Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika, № 2, 69-70. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_fpp_2013_2_36. [in Ukrainian]

Shevchuk, O. S., Shevchuk, S. P. (2013). Sotsialna vidpovidalnist yak skladova profesiinoi pidhotovky maibutnoho psykholoha. Psykholohichni nauky: zb. nauk. Prats, Vyp. 2, 264-268. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2014_2.13_47. [in Ukrainian]

Shylova, O., (2009). Protses formuvannia sotsialnoi vidpovidalnosti maibutnikh menedzheriv turystychnoi sfery. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Ser.: Pedahohika, №2, 63-69. [in Ukrainian]

Viievska, M. H. (2016). Tekhnolohiia formuvannia tsinnisnoho stavlennia do sotsialnoi vidpovidalnosti u studentiv ekonomichnoho vuzu. Naukovi zapysky. Seriia Pedahohika, №2, 269-275. Retrieved from: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6925/1/VIEVSKA.pdf. [in Ukrainian]

Wray-Lake, L., & Syvertsen, A. (2011). The developmental roots of social responsibility in childhood and adolescence. In C. Flanagan & B. Christens (Eds.), Youth development: Work at the cutting edge. New Directions for Child and Adolescent Development, 134, 11-25. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/51858309_

Downloads

Published

2021-05-28

How to Cite

Kolomiiets, L., Shulga, G., & Lebed, I. (2021). FORMATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF YOUNG PEOPLE IN THE PROCESS OF OBTAINING HIGHER EDUCATION. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 292-305. https://doi.org/10.17770/sie2021vol1.6417