INNOVATIVE EDUCATIONAL ACTIVITY IN HIGHER EDUCATION IN THE CONDITIONS OF MODERN REFORMING OF UKRAINIAN EDUCATIONAL SYSTEM

Authors

  • Iryna Kuchynska Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University
  • Olena Blashkova Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
  • Nataliia Rodiuk Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
  • Oksana Holiuk Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
  • Svitlana Polishchuk Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University
  • Nina Ivanytska Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
  • Kateryna Mnyshenko Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2022vol1.6864

Keywords:

educational system, higher education institution, implementation, innovation, innovative educational processes, management, realization

Abstract

The processes of creation, development and application of innovations are increasingly spreading in the education system and pedagogical science. The specific historical situation in Ukraine necessitates the restructuring of education, its reforming and approximation to European and world standards. The aim of the study is to study the purposeful impact of these processes on the constant formation and renewal of Ukrainian pedagogical theory and practice with further rethinking the importance of innovation to increase the rating of higher educationinstitution and increasing its competitiveness.

Basic research methods are surveys, observation and statistical analysis.

The article emphasizes the key values of improving the modern sphere of education, pays attention to the innovative processes that take place in the modern school, and pedagogy, in particular. The peculiarities of the introduction of innovative education in higher education institutions are highlighted. The authors analyze the importance of the application and management of innovative educational processes that can help to increase the level of quality education for the success and competitiveness of higher education institution.

The author's team studied the structure and dynamics of the development of educational innovation processes of modern higher education institutions, as well as the scheme of division of the innovation process, which was called the "life cycle of innovation". The importance of developing individual perception of a particular applicant of the proposed innovations during studying at the higher education institution is proved.

It is noted that it is important to develop the initiative of teachers of Ukrainian higher education institutions before making decision about necessity to introduce innovations of a certain type.

 

References

Arnold, E., & Boggs, K. (2011). International Relationships: Professional Communication Skills for Nurses. St. Louis, Mo.: Elsevier/Saunders.

Cai, Y. (2017). From an analytical framework for understanding the innovation process in higher education to an emerging research field of innovations in higher education. Review of Higher Education, 40(4), 585-616.

Bykov, V. (2002). Metodychni systemy suchasnykh informatsiino-osvitnikh tekhnolohii: zb. naukovykh prats. vol. 3, 73-83.

Bodnarchuk, O. (2003). Eksperymentalna psykholohiia: kurs lektsii. Kyiv: MAUP.

Bondar, V. (2000). Teoriia i tekhnolohiia upravlinnia protsesom navchannia v shkoli. Kyiv: Shkoliar.

Danylenko, L., & Karamushka, L. (2003). Osvitnii menedzhment. Kyiv: Shkilnyi svit.

Danylenko, L., Dovbyshchenko, V., Malovanyi, Yu., & Nochvinova, O. (1999). Polozhennia pro poriadok zdiisnennia innovatsiinoi osvitnoi diialnosti v systemi osvity Ukrainy. Pedahohichna hazeta, 10(64), 8-12.

Frans, A. Van Vught. (1989). Creating Innovations in Higher Education. European Journal of Education, vol. 24, no. 3, 249-270. DOI: https://doi.org/10.2307/1502744

Haievskyi, B. (1997). Osnovy nauky upravlinnia. Kyiv.

Kremen, V. (2005). Osvita i nauka v Ukraini – innovatsiini aspekty: Stratehiia. Realizatsiia. Rezultaty. Kyiv: Hramota.

Maslov, V. (2004). Stratehycheskoe upravlenye personalom v uslovyiakh effektyvnoi orhanyzatsyonnoi kultury. Moskva: Yzd-voFynpress.

Owen, R., & Koskela, L. (2006). An Agile Step Forward in Project Management. 2nd Specialty Conference on Leadership and Management in Construction and Engineering, 216-224.

Polishchuk, S. (2019). Innovatsiinyi rozvytok vitchyznianoi osvitnoi systemy v umovakh nezalezhnosti i demokratyzatsii suspilstva. Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka, Vyp.27 (2-2019), 82-87.

Pro zatverdzhennia planu zakhodiv na 2021-2023 r.r. z realizatsii Stratehii rozvytku sfery innovatsiinoi diialnosti na period do 2030 roku. (2021). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1687-2021-р#n7

Savchenko, O. (2008). Rozvyvalnyi komponent zmistu shkilnoi osvity. Shliakh osvity, № 1.

Seiwert, L. (2010). Zeitmanagement mit Microsoft Office Outlook. Unterschleißheim: Microsoft Press.

Slastenyn, V. (2003). Obshchaia pedahohyka: ucheb. Posobye dlia stud. vyssh. ucheb. Zavedenyi. Moskva: Humanytyzd. tsentr VLADOS.

Sorochan, T. (2003). Upravlinnia shkoloiu – diialnist profesiina. Luhansk.

Sternberg, R., Pretzand, J., & Kaufman, J. (2003). Types of Innovations. In L. Shavinina (Ed.), The International Handbook on Innovation (11-49). Quebec: Pergamon.

Tohidi, H., & Jabbari, M. (2012). The important of Innovation and its Crucial Role in Growth, Survival and Success of Organizations, Vol. 1, 535-538.

Tymoshko, H. (2016). Orhanaizer kerivnyka navchalnoho zakladu. Nizhyn: Vydavets PP Lysenko M.M.

Vashchenko, L.M. (2005). Rehionalne upravlinnia innovatsiinymy protsesamy zahalnoi serednoi osvity: Navchalni moduli. Kyiv: Vydavnycho-polihrafichnyitsentr «Tyrazh».

Zakon Ukrainy Pro innovatsiinu diialnist. (2002). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text

Zakon Ukrainy Pro povnu zahalnu seredniu osvitu. (2020). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#top

Downloads

Published

2022-05-19