IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN EXPERIENCE OF SOCIAL INCLUSION IN THE TRAINING OF SPECIALISTS OF A SOCIO-ECONOMIC PROFILE (UKRAINIAN CONTEXT)

Authors

  • Olena Demchenko Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University (UA)
  • Tatyana Kronivets Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University (UA)
  • Yaroslava Pylypenko Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University (UA)
  • Anna Khilya Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University (UA)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2022vol1.6876

Keywords:

EU experience, project activities, social inclusion, specialists of a socio-economic profile

Abstract

In the presented research we briefly outlined the issues of training specialists of socio-economic profile in higher educational institutions of Ukraine. We addressed certain aspects of social inclusion and the key indicators of social inclusion in accordance with the priorities of social policy development in Europe. In particular, the indicators and goals of social inclusion, such as inclusion and/or exclusion of some groups of population, the impact of the level of «poverty» on these processes. And also, the influence of these factors on the educational process in higher education institutions, the formation of empathy, stress resistance, social adaptation, professional and inclusive competence.

As a part of our research, we diagnosed the level of empathy (Yusupov, 2002), stress resistance and social adaptation (Holmes & Rage, 2009), social frustration (Wasserman, 2009) of student youth who are included in project activities and studying in basic educational programs. Comparison of statistical data of EU countries and Ukraine on the indicators of inclusion of persons in need of inclusive education in active social processes has been carried out.

The analysis briefly presents pedagogical technologies with high efficiency in the formation of competencies of future specialists of socio-economic profile and presents the main trends in the formation of the environment of social inclusion, which are proposed and implemented in the framework of project activities and cooperation with EU countries on the territory of Ukraine.

 

Supporting Agencies
Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University

Downloads

Download data is not yet available.

References

Atkinson, T., Cantillon, B., Marlier, E., & Nolan, B. (2002). Social indicators: The EU and social inclusion. Oup Oxford.

Demchenko, O.P. (2010). Ihrovi vykhovni sytuatsii u formuvanni osobystosti dytyny. In H.S.Tarasenko (Ed.), Orhanizatsiia dytiachoi ihrovoi diialnosti v konteksti nastupnosti doshkilnoi ta pochatkovoi osvity : [navchalno-metodychnyi posibnyk] (pp. 111-124). Vydavnychyi Dim «Slovo».

Development. (2001). Society at a Glance: OECD Social Indicators. 2001 Social issues. OECD.

Elina, E.G., & Frizen, M.A. (2013). Obrazovatel'nye tehnologii i metody vysshej shkoly v SShA i stranah Evropy. In Obrazovatel'nye tehnologii (pp. 31-37).

Flynn, A.E., & Klein, J.D. (2001). The influence of discussion groups in a case-based learning environment. Educational Technology Research and Development, 49(3), 71-86.

Hartas, D., Lindsay, G., & Muijs, D. (2008). Identifying and selecting able students for the NAGTY summer school: emerging issues and future considerations. High Ability Studies, Vol.19, No.1, pp. 5-18. doi:10.1080/13598130801980265.

Helskog, G.H. (2019). Philosophising the dialogos way towards wisdom in education: Between critical thinking and spiritual contemplation. Routledge.

Holiuk, O.A. (2015). Osoblyvosti pidhotovky maibutnikh vykladachiv doshkilnoi pedahohiky v konteksti reformuvannia osvity Ukrainy Aktualni problemy doshkilnoi ta pochatkovoi osvity v konteksti yevropeiskykh natsionalnykh stratehii: zbirnyk naukovo-praktychnoi konferentsii vykladachiv ta studentiv instytutiv pedahohiky, psykholohii ta mystetstv, 1-2 kvitnia 2015 r., Vinnytsia, VDPU im. M. Kotsiubynskoho.

Holmes, R. (2009). Metodyka dyahnostyky stressoustoichyvosty y sotsyalnoi adaptatsyy Holmes y Rahe. In R. D.Ja. (Ed.), Praktycheskaia psykhodyahnostyka. Metodyky y testы (pp. 149-153). Izdatel'skij dom BAHRAH-M.

Hroshovenko, O. & Kondratiuk, T.H. (2018). Pedahohika empauermentu v tekhnolohii ekolohichnykh komiksiv, Vol. 57(5.2), 76-82. Molodyi vchenyi.

Iliffe, S., De Lepeleire, J., Wind, A., Gianelli, M., & Vernoijj-Dassen, M. (2008). The primary care diagnosis of dementia in Europe: An analysis using multidisciplinary, multinational expert groups. Aging and Mental Health, 2008(12), 568-576.

Iusupov, Y.M. (2002). Dyahnostyka urovnia polykommunykatyvnoi э mpatyy (Y.M.Iusupov). In K.V.V. Fetyskyn N.P., Manuilov H.M. (Ed.), Sotsyalnopsykholohycheskaia dyahnostyka razvytyia lychnosty y mal ы kh hrupp (pp. 153-156). -vo Ynstytuta Psykhoterapyy. zd

Kitzinger, J. (1994Y). The methodology of focus groups: the importance of interaction between research participants. Sociology of health & illness, 16(1), 103-121.

Lazarenko, K. & Kolomiiets. (2017). Formuvannia v ditei z funktsionalnymy obmezhenniamy indyvidualnoi systemy znan sensozhyttievoho kharakteru zasobamy art-terapii. Osvita osib z osoblyvymy potrebamy: shliakhy rozbudovy, 1(13), 131-143.

Lazarenko, N. (2020). Tendentsii profesiinoi pidhotovky vchyteliv u pedahohichnykh universytetakh Ukrainy v umovakh yevrointehratsii. Teoriia i metodyka profesiinoi osvity, pp. 571. Kyiv: Vinnytskyi derzh. ped. un-t imeni Mykhaila Kotsiubynskoho, Instytut pedahohichnoi osvity ta osvity doroslykh imeni Ivana Ziaziuna, NAPN Ukrainy.

Lazarenko, N. & Kolomiiets, A. (2017). Formuvannia v ditei z funktsionalnymy obmezhenniamy indyvidualnoi systemy znan sensozhyttievoho kharakteru zasobamy art-terapii. Osvita osib z osoblyvymy potrebamy: shliakhy rozbudovy, 1(13), 131-143.

Lymar, & Yu., D.O., & Turchyna, I. (2019). Vykorystannia filosofskoho dialohu u formuvanni navychok demokratychnoho spilkuvannia maibutnikh pedahohiv. Innovatsiina pedahohika: zb. nauk. prats, 16, 110-114.

Pro osvitu (2017). Zakon Ukrainy 5 veresnia 2017 roku № 2145-VIII Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#n1459

Sarancha, I., & Khilya, A. (2020). Socio-educational activity of students in the framework of social projects. Ukr. socìum, 4(75), 125-135.

Ukaz. (2021). Pro rіshennja Radi nacіonal'noї bezpeki і oboroni Ukraїni vіd 14 travnja 2021 roku "Pro Strategіju ljuds'kogo rozvitku". Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/225/2021#Text

Vasserman, L.Y. (2009). Metodyka dyahnostyky urovnia sotsyalnoi frustryrovanosty L.Y.Vassermana. In R. D.Ja. (Ed.), Praktycheskaia psykhodyahnostyka. Metodyky y test ы (pp. 157-161). Izdatel'skij dom BAHRAH-M.

Zvonar, V.P. (2015). Lohika doslidzhennia sotsialnoi vidpovidalnosti yak sotsioekonomichnoho fenomenu. Ekonomika Ukrainy, 5, 4-16.

Zvonar, V. (2017). Stratehiia realizatsii sotsialnoi vidpovidalnosti yak sotsioekonomichnoho fenomenu v Ukraini. Prychornomorski ekonomichni studii, 18, 129-134.

Downloads

Published

2022-05-19

How to Cite

Demchenko, O., Kronivets, T., Pylypenko, Y., & Khilya, A. (2022). IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN EXPERIENCE OF SOCIAL INCLUSION IN THE TRAINING OF SPECIALISTS OF A SOCIO-ECONOMIC PROFILE (UKRAINIAN CONTEXT). SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 47-56. https://doi.org/10.17770/sie2022vol1.6876