PECULARITIES OF STUDENTS ’ ATTITUDE TOWARDS THE STUDIES AND THE PHYSICAL EDUCATION TEACHER IN THE ASPECT OF GENDER

Authors

  • Jurgita Čepelionienė Mykolas Romeris University (LT)
  • Vida Ivaškienė Lithuanian Sports University (LT)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2014vol3.689

Keywords:

gender, physical education, students, studies, teacher, university

Abstract

The most important factor of physical education at the university level is the teacher hence it is his qualifications, educational mastery on which depends his ability to create a favorable learning atmosphere with the respect to the educational and emotional aspects. The relationship between the physical education specialist and students, the content of the practical lessons, methods and theoretical lectures influence the formation of students’ attitude towards physical activities and the development of the practical acts The purpose of the research is to set student’s attitude towards the studies and physical education teacher relying on the gender aspect. Empirical research was conducted in the spring semester of year 2009. The 491 students were involved in this study (362 female and 129 male).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baranauskienė, I., Bukauskienė, V., Valaikienė, A. (2011). Aukštojo mokslo studijų kokybės užtikrinimo vertinimas studentų požiūriu. Pedagogika, 102, 16–24.

Barkauskaitė, M., Nedzinskaitė, R. (2010). Edukologijos magistrantūros programų vadybos tobulinimas: studentų požiūris. Pedagogika, 99, 31–37.

Bitinas, B. (2000). Ugdymo filosofija: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Vilnius: enciklopedija, 248.

Bobrova, L., Grajauskas, L., Norkus, S. (2010). Kūno kultūros specialybės universitetinių studijų kokybės vertinimas: studentų nuomonė. Mokytojų ugdymas, 15(2), 162–176.

Bobrova, L. (2012). Kūno kultūros ir sporto studijų programų studentų vertybinių orientacijų sistemos raiška pagrindinėse gyvenimo srityse. Mokytojų ugdymas, 18(1), 82–101.

Bobrova, L., Grajauskas, L., Alūzas, R. (2012). Mokymo ir mokymosi kokybės įžvalgos: universitetinių kūno kultūros studijų programos studentų vertinimo kontekstas. Studijos šiuolaikinėje visuomenėje. Mokslo darbai 3(1). Šiaurės Lietuvos kolegija. 30–36.

Bulotaite, L., Pociūtė, B., Bliumas, R. (2012). Universiteto dėstytojų pasitenkinimas darbu, darbo vertybės ir patiriamas darbe stresas. Acta Paedagogica Vilnensia, 28, 37–48.

Corbin, J., Strauss, A. (2007). Basic of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. 2 nd ad., Thousand Oaks: Stage.

Dadelo, S., Tamošauskas, P., Sakalys, V., Višinskienė, D. (2008). Vilniaus Gedimino technikos universiteto pirmo kurso studentų požiūrio į kūno kultūrą kaita per mokslo metus. Sporto mokslas, 4(54), 1–7.

Jackūnas, Ž. (1997). Demokratinio švietimo sklaida Lietuvoje. Švietimo reforma ir mokytojų rengimas, 4 tomas, Vilnius: VPU.

Kardelis, K., Šukys, S., Ušeckienė, L., Ališauskienė, R. (2007). Aukštųjų universitetinių mokyklų dėstytojų požiūrio į institucijos veiklą ir akademines vertybes raiška. Pedagogika, 87, 33–41.

Kirikova, L., Brunevičiūtė, R., Gudaitytė, D., Šveikauskas, V., Ramanauskas, I. (2013). Probleminio mokymosi proceso privalumai ir trūkumai: dėstytojų požiūris. Santalka, 21(1), 24–34.

Mackelo, O., Drūteikienė, G. (2010). Dėstytojo įvaizdis ir jo įtaka studijų kokybei suvokti. Informacijos mokslai, 52, 68–83.

Morkūnienė, V., Jucevičienė, P. (2010). Studentų mokymosi, grįsto skirtinga edukacine paradigma, rezultatų vertinimo ypatumai. Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas, 3(78), 59–67.

Neimane, I., Rupeika, R. (2012). Student-centred learning in the Liepaja University. Society, integration, education. International Scientifical Conference, Rezekne: 369–379.

Norkus, A., Alūzas, R. (2012). Studentų sveikatos ugdymas Lietuvos aukštosiose mokyklose: galimybės ir problemos. Studijos šiuolaikinėje visuomenėje. Mokslo darbai 3(1). Šiaurės Lietuvos kolegija. 185–12.

Palionytė, J., Pruskus, V. (2010). Sveika gyvensena jaunimo vertybinių prioritetų kontekste (VPU studentų atvejis). Šiuolaikinė mokykla: jaunimo savijauta, prioritetai ir nuostatos. Vilnius: VPU l-kla, 5, 75–102.

Poteliūnienė, S. (2010). Studentų fizinį ugdymą ir sportininkų rengimą skatinantys veiksniai. Vilnius: VPU.

Pranckevičienė, A., Žąsytytė, E., Gustainienė, L. (2008). Studentų dvasingumo ir sveikatingumo sąsajos. International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2, 9–28.

Raišienė, A. G. (2004). Studentų ir dėstytojų požiūrio į aukštųjų mokyklų dėstytojų edukacinę kompetenciją raiška. Pedagogika, 70, 169–174.

Rastauskienė, G. J., Šeščilienė, I. M., Tilindienė, I. (2007). Studentų nuomonės apie studijų dalykų dėstymo kokybę tyrimo duomenų vertinimo metodologinis pagrindimas. Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas, 2 (65), 56–63.

Romanowska-Tołłoczko, A. (2014). Stressful situation in teaching profession – causes and consequenses. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2, 72–75.

Sirtautienė, D. (2006). Studijų universitete kokybės vertinimo aspektai: studentų požiūrio tyrimas. Pedagogika, 83, 117–121.

Šukys, S., Kardelis, K., Skurvydas, A. (2006). LKKA dėstytojų vertybinių orientacijų ir požiūrio į akademiją raiška aukštojo mokslo santykių su visuomene raidos kontekste. Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas, 1(60), 63–71.

Tamošauskas, P. (2007). Kūno kultūros raidos tendencijos Lietuvos universitetinėse aukštosiose mokyklose. Santalka, 15 (2), 80–87.

Tamošauskas, P. (2012). Studentų fizinio ugdymo kaitos pedagoginiai ir psichologiniai ypatumai. Sporto mokslas, 1(67), 2–8.

Tandzegolskienė, I., Pileckaitė, R. (2012). Socialinių mokslų srities studentų savarankiškos veiklos raiška universitetinėse studijose. Pedagogika, 97, 43–49.

Zulumskytė, A., Gelminaitė, L. (2011). Studentų mokymosi Lietuvos universitetuose pobūdis. Tiltai, 2, 1–17.

Трухачёв, В.И., Тарасова, С.И., Таранова, Е.В., Скрипкин, В.С. (2014). Система здоровьесберегающего сопровождения педагогического процесса в современном вузе. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка, 1, 2–6.

Downloads

Published

2015-07-24

How to Cite

Čepelionienė, J., & Ivaškienė, V. (2015). PECULARITIES OF STUDENTS ’ ATTITUDE TOWARDS THE STUDIES AND THE PHYSICAL EDUCATION TEACHER IN THE ASPECT OF GENDER. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 3, 367-378. https://doi.org/10.17770/sie2014vol3.689