The competence and Professional practice of supervisor in Latvia : the results of pilotsurvey

Authors

  • Kristīne Mārtinsone Riga Stradiņš University (LV)
  • Sandra Mihailova Riga Stradiņš University (LV)
  • Ivans Jānis Mihailovs Riga Stradiņš University (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2014vol1.757

Keywords:

competence, profesional practice, supervision, supervisor

Abstract

Supervision today is gradually becoming a component or compulsory part of professional practice un studies, especially in areas where the focus is a person, psychology, art-therapies, social work, psychoterapy, as well as civil service, pedagogy etc.Supervision is process, where is being reflected on the challenges facing both the client or patient and of the relationship that occurs between staff and clients or patients, both for the specialist are able to comply with the requirements of professional, ethical, as well as the difficulties in dealing with clients patients.Aim of the paper is to present the results of pilot stud (survey)y, how supervision of our country (Latvia) understand the various professions and how supervision in our country is being implemented supervision’s practice in various professional fields.The article highlights the issue of supervisor education problems in Latvia, analyzing the current situation and the legal framework, which is a prerequisite for quality supervision system in the country.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Association of National Organisation for Supervision in Europe (ANSE). Retrieved from http://www.anse.eu/

Āboliņa, L. (2012) Reflektīvā darbība sociālo darbinieku supervīzijā. Retrieved from https://luis.lu.lv/pls/pub/luj.fprnt?l=1&fn=F-2061191006/Liga Aboltina 2012.pdf

Informatīvais ziņojums „Par psihologu profesionālās darbības regulējuma nepieciešamību”. Retrieved from http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40303499

Izvērsts medicīniskās tehnoloģijas „mākslas terapija” apraksts. Retrieved from http://www.vmnvd.gov.lv/lv/datu-bazes/rstniecb-izmantojamo-medicnisko-tehnoloiju-datu-bze/30-rehabilitacijas-mediciniskie-pakalpojumi/347-pielikumi-izverstie-mediciniskas-tehnologijas-metodes-apraksti-un-citi-materiali/izversts-mediciniskas-tehnologijas-makslas-terapija-apraksts

Karjeras konsultāciju pakalpojumu etalonmērījums (bench-marking). Retrieved from http://www.nva.gov.lv/docs/11_4a261c868080c7.87379726.pdf

Latvijas Supervizoru apvienība. Retrieved from // http://www.supervizija.lv/

Mārtinsone, K. (sast.) (2010). Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā. Rīga: Drukātava.

Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumi Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Retrieved from http://likumi.lv/doc.php?id=75887

Pedagogu sagatavošana audzināšanas darba veikšanai izglītības iestādēs augstskolu īstenotajās studiju programmās. Retrieved from http://www.ikvd.gov.lv/assets/files/2013/citi/IKVD_audzinasanas_darbs_augstskolas_2013.pdf

Profesionālā sociālā darba attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020.gadam. Retrieved from http://www.lm.gov.lv/upload/tiesibu_aktu_projekti_2/iesibu_aktu_projekti_3/lmpamatn_140613_sd.pdf

Psihologu profesionālās darbības likumprojekts . Retrieved from http://www.lppapsihologi.lv/en/news/96-psidarblik

Riebaine, I., Ramāne, I. (30.11.2006.) Supervīzija palīdz neizdegt. Retrieved from http://politika.lv/article/supervizija-palidz-neizdegt

Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likums. Retrieved from http://likumi.lv/doc.php?id=68488

Supervīzija sociālajā darbā. Supervizora rokasgrāmata (2007.). Rīga: Latvijas Universitāte,

Truskovska, Ž. (2013) Sociālā pedagoga profesionālās kompetences veidošanās supervīzijā. Retrieved from

https://luis.lu.lv/pls/pub/luj.fprnt?l=1&fn=F974594792/Zenija Truskovska 2013.pdf

Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepcija. Retrieved from http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4231

Кулаков, С. (2002). Практикум по супервизии в консультировании и психотерапии. Санкт-Петербург: Речь.

Downloads

Published

2015-07-24

How to Cite

Mārtinsone, K., Mihailova, S., & Mihailovs, I. J. (2015). The competence and Professional practice of supervisor in Latvia : the results of pilotsurvey. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 192-199. https://doi.org/10.17770/sie2014vol1.757