Social Educator ' s Professional Competence Formation under Supervision Conceptual Model

Authors

  • Ženija Truskovska Rezeknes University of Applied Sciences (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2014vol1.772

Keywords:

social educator, professional competence, supervision, structural content model, conceptual model

Abstract

Nowadays prospective social educators must be able to commence their professional activity, quickly adapt to new and changeable circumstances, be able to use the acquired knowledge in practice, as well as educate and develop themselves in the context of lifelong education. The paper offers theoretically developed within the scientific research from 2008 to 2013 structural content and conceptual models forsocial educator's professional competence as a readiness for professional activity development under supervision.The research analysesthe problems of professional formation of the prospective social educators, studies the professional needs for educational support and opportunities to provide it under supervision within the study process in a higher education establishment. As a result of theoretical and personal experience definitions of professional competence and supervision for social educators are offered.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Āboltiņa, L. (2012). Reflektīvā darbība sociālo darbinieku supervīzijā. Promocijas darbs. LU.

Āboltiņa, L. (2010). Mācīšanās principi sociālā darba supervīzijā. Latvijas universitātes raksti, 747.sēj., Rīga, LU, 20.-31.lpp.

Ashcroft, K., Foreman -Peck, L. (1994). Managign Teaching and Learning in Further and Higer Education. London, The Falmer Press..

Baltušīte, R. (2012). Pedagoģijas studentu gatavība profesionālai darbībai skolas vidē. Promocijas darbs. Jelgava: LLU.

Bernard , J. M., Goodyear, R. K.(1997). Fundamentals of Clinical Supervision. -Boston: Allyn and Bacon.

Blūma, D. (2012). Studenti kā pieaugušie un pieaugušie kā studenti. No: Mārtinsone,K. Pieaugušo izglītība. Rīga, Raka, 2012, 92. - 104.lpp.

Brockett, R. G., Hiemstra, R. (1991). Self-Direction in Adult Learning: Perspectives on Theory, Research, and Practice. London and New York, Routledge.

Brooks, J. G. Brooks, M. G. (1994). In Search of Understandings: The case of co9nstructivist classrooms. Alexandria, VA, Association for Supervision and Curriculum Development.

Broks, A. ( 2000). Izglītības sistemoloģija, Rīga, RaKa.

Bronfenbrenner, U. (2005). Ecological Systems Theory, in Bronfenbrenner, U. (ed.) Making Human Beings Human: Bioecological Perspectives on Human Development. London, Sage Publications, Inc, pp. 107-173.

Cassidy, S., Eachus, P. (2000). Learning style, academic belief systems, self-report student proficiency and academic achievement in higher education. Journal of Educational Psychology, Vol 20, No 3, pp. 307-322.

Erikson, Erik H. (1959).Identity and the Life Cycle. NewYork, InternationalUniversitiesPress.

Fulans, M. (1999). Pārmaiņu spēki: izglītības reformu virzieni. Rīga, Zvaigzne, ABC.

Gardiner, D. (1989). The anatomy of supervision. Developing learning and professional competence for social work students . Stratford, Open University Press.

Hahele, R. (2006). Mācīšanās kvalitātes pašnovērtējuma iespējas novērtējuma iespējas novērtēšanas sistēmā Latvijā. No: Maslo, I. (red.) No zināšanām uz kompetentu darbību: mācīšanās antropoloģiskie, ētiskie un sociālkritiskie aspekti. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 148.-162.lpp.

Hawkins, P., Shohet, R. (2000). Supervision in helping professions (2nd ed.). Buckingham, Open University Press.

Ila, S. (2007). Problēmbāzētā mācīšanās sociālā darba izglītībā. Dzīves jautājumi XII. Zinātniski metodisks rakstu krājums. Rīga, Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība", 270.-283.lpp.

Jarvis, P. (1987). Adult Learning in the Social Context, London, Croom Helm. 220 p.

Katane, I., Krugļija, S. (2009). Pedagoģijas studentu gatavība profesionālai darbībai ekoloģiskajā skatījumā. Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā: Sabiedrība, integrācija, izglītība. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 80. – 89. lpp.

Klafki, W. (1991). Neue Studien zur Bildungsteorie und Didaktik. 2.erw. Aufl. – Weinheim.

Knowles, M. S. (1980). Modern practice of adult education. From pedagogy to andragogy. Revised and updated. Chicago: Follett Publishing Company, Association Press, 400 p.

Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning, Englewood Cliffs, NJ., Prentice Hall.

Liepa, B.(2000). Sociālo gadījumu vadīšanas problemātika sociālo pakalpojumu sniegšanā ģimenēm. Rīga, SDSPA “Attīstība”.

Mārtinsone, K. (2010). Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā. Rīga. Drukātava.

Mihailova, S. (2010). Supervīzijas veidi un modeļi. No: Mārtinsone, K. Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā. Rīga: Drukātava, 29.-43.lpp.

Moon, J. A. (2002). Reflection in Learning and Professional Development: Theory and practice. London, Kogan Page.

Munson, C.E. (1993) .Clinical Social Work Supervision, 2nd ed. New York, The Haworth.

Page, S., Wosket, V. (2001). Supervising the counsellor: a cyclical model. London, Brun-ner-Routledge.

Rodžerss, M. E. (2001). Sociālā darba supervīzijas lomas, funkcijas un mērķis. Dzīves jautājumi, VI.- Rīga, SDSPA “Attīstība”,117.-141.lpp.

Rubene, Z. (2004). Kritiskā domāšana studiju procesā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

Schon, D.A. (1987). Educating the Reflective Practitioner. San Francisco: Jossey- Bass.

Stoltenberg, C. D., Delworth, U. (1987). Supervising counsellors and therapists:a developmental approach. San Francisco, Jossey-Bass Publishers.

Šiļņeva, L., Eglīte, E. (2001).Kas ir problēmbalstītā izglītība? Rīga: JUMI.

Tiļļa, I. (2006). Skolēnu, skolotāju, studentu un docētāju sociālkultūras kompetences pilnveide. No I.Maslo. No zināšanām uz kompetentu darību. Rīga,LU Akadēmiskais apgāds. 65. – 72.lpp.

Truskovska, Ž.(2013). Sociālā pedagoga profesionālās kompetences veidošanās supervīzijā. Promocijas darbs.LU.

Truskovska, Ž., Ļubkina, V. (2013). Supervision: Opportunities for Implementation Measures of Occupation Health in the Case of Professional Burnout among Social Educators. Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, Volume 7, Part 3, pp.67-79 Pieejamshttp://www.scientific-publications.net/download/ecology-and-safety-2013-3.pdf

Žogla, I. (2001). Didaktiskie modeļi augstskolā. Skolotājs, Nr.6, 19.-25.lpp.

Выготский, Л. С.(1991). Педагогическая психология. Под ред. В.В.Давыдова. Москва: Педагогика.

Давыдов, В. В. (2005). Деятельностная теория мышления. Москва: Научный мир.

Даниелян, Н. (2004). Роль системного подхода в современном фундаментальном образовании.Философия образования, № 1(9), 11-17 стр.

Кулаков, С. (2002).Практикум по супервизии в консультировании и психотерапии. Санкт-Петербург: Речь.

Леонтьев, A. (1982). Деятельность. Сознание. Личность. Москва: МГУ.

Пиаже, Ж. (1970). Теория Пиаже. Жан Пиаже: теория, эксперименты, дискуссии. Сб. статей. Сост. и общ.ред. Л.Ф.Обуховой и Г.В.Бурменской. М: Гардарики, 106-157 стр.

Салтыкова - Волкович, М. В. (2012). Супервизия в социально-педагогической деятельности как важнейшая часть системы подготовки выпускников университета к профессиональной деятельности. Downloaded fromhttp://www.lib.grsu.by/library/data/resources/catalog/162374-349947.pdf (access 26.03.2012.).

Downloads

Published

2015-07-24

How to Cite

Truskovska, Ženija. (2015). Social Educator ’ s Professional Competence Formation under Supervision Conceptual Model. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 295-307. https://doi.org/10.17770/sie2014vol1.772