THE INDENTITY OF THE DOCTORAL STUDENT IN THE IMPLEMENTATION OF THE NEW DOCTORAL STUDENT MODEL IN LATVIA

Authors

  • Inga Kudeikina Rīgas Stradiņa universitāte (LV)
  • Ivans Jānis Mihailovs Rīgas Stradiņa universitāte (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2024vol1.7832

Keywords:

Doctoral Programs, Doctoral Students, Higher Education, Identity of Doctoral Students

Abstract

The article analyzes issues related to the introduction of the new doctoral study model in Latvia. The transition affects several dimensions - institutional, quality, funding, etc., while the identity of the doctoral student is of great importance. Qualitative scientific research is of interest not only to the doctoral student himself, but also to the university and the country as a whole. The authors of the article believe that the new identity of the doctoral student can be strengthened by emphasizing the understanding of his duties and responsibilities, including so that the results of the doctoral student's scientific research work are used, realized and contribute to the development of the country. economy (and not only).

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Sarangi, K., Rudra, P., Tamal, N. & all (2022). How Does Innovation Affect Economic Growth? Evidence from G20 Countries. The Indian Economic Journal, Volume 70, Issue 1, https://doi.org/10.1177/00194662211063562

DiChristina, M. (2014). Science Is an Engine of Human Prosperty. Pieejams: https://www.scientificamerican.com/article/mariette-dichristina-science-is-an-engine-of-human-prosperity/

Grīviņš, M. (2023). Nākotnes nenovēršamā realitāte. Pieejams: https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/07.01.2024-nakotnes-nenoversama-realitate-scenarijus-apskata-rsu-sociologs.a537856/?fbclid=IwAR1AUkL6_gOUAxBSlSEQAfadoB_2R9P3C46CcppT0iYWmK71I6JZkQJUcpc

LR Ministru kabinets. (2017). Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=291524

LR Ministru kabinets. (2021). Par izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021. – 2027. gadam. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/324332-par-izglitibas-attistibas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam

LR Ministru Kabinets. (2020). Par konceptuālo ziņojumu "Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā". Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/315685-par-konceptualo-zinojumu-par-jauna-doktoranturas-modela-ieviesanu-latvija

LR Saeima. (1995). Augstskolu likums. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/37967

LR Saeima (2010). Latvijas ilgtstpējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. Pieejams: https://www.mk.gov.lv/lv/media/15129/download?attachment

LR Saeima. (2005). Zinātniskās darbības likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=107337

LR Satversmes tiesa. (2007). Spriedums lietā Nr. 2006-30-03. Pieejams: https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2016/02/2006-30-03_Spriedums.pdf#search=%20Nr.%202006-30-03

Medne, I., Muravska, T. (2012). Dilemmas starpdisciplinaritātes teorijā, metodoloģijā un praksē. Starpdisciplinaritāte sociālajās zinātnēs: vai tā sniedz atbildes uz mūsdienu izaicinājumiem augstākajā izglītībā un pētniecībā?. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds.

Palkova, K., Kudeikina, I., Mihailovs, I.J. (2023). Starpdisciplināra doktorantūra kā jauna izglītības un pētniecības iespēja Latvija. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings. Pieejams: https://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/7062/6056

Plepa, D. (2022). Labklājība. Jurista Vārds, 15.02.2022., Nr. 7 (1221).

Rīgas Stradiņa universitāte. (2021). Sociālās zinātnes. Pieejams: https://www.rsu.lv/studiju-programma/socialas-zinatnes

Sułkowski, Ł., Dziedzic, J. (2021). Scientist organizational identity orientations. Economics and Sociology, 14(4), 310-325. doi:10.14254/2071-789X.2021/14-4/18

Latvijas Zinātņu akadēmija. (1997). Zinātnieka ētikas kodekss. Pieejams: https://www.lza.lv/par-mums/pamatdokumenti/64-zinatnieka-etikas-kodekss

Weir, M. (2001). Welfare State. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Pieejams: https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/01094-9

Downloads

Published

2024-05-22

How to Cite

Kudeikina, I., & Mihailovs, I. J. (2024). THE INDENTITY OF THE DOCTORAL STUDENT IN THE IMPLEMENTATION OF THE NEW DOCTORAL STUDENT MODEL IN LATVIA. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 142-150. https://doi.org/10.17770/sie2024vol1.7832