DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL MATHEMATICAL LITERACY OF STUDENTS HAVING MODERATE SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: APPROACH OF PEDAGOGUES FROM VOCATIONAL REHABILITATION CENTRES

Authors

  • Ingrida Baranauskienė
  • Laima Tomėnienė

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2012vol2.82

Keywords:

functional mathematical literacy, practical application of mathematical knowledge, students having moderate special educational needs, teaching and learning paradigm, teaching (learning) methods

Abstract

The article deals with the approach of pedagogues from vocational rehabilitation centres towards the importance of the development of functional mathematical literacy for vocational training of students having moderate special educational needs. It has been attempted to reveal the expression of the abilities of functional mathematical literacy of young people having moderate special educational needs, its importance for vocational training, to discuss the possibilities of the improvement of the education process of mathematics in a heterogeneous classroom, where students with moderate special educational needs learn. 124 pedagogues from Lithuanian vocational training centres and vocational schools who teach young people having moderate and severe special educational needs have participated in the research.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arends, R. (1998). Mokomės mokyti. Vilnius: Margi raštai.

Baranauskienė I., Geležinienė, R., Tomėnienė, L., Vasiliauskienė, L., Valaikienė, A. (2010). Specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose metodika. Šiauliai.

Baranauskienė I., Juodraitis, A. (2008). Neįgaliųjų profesinė reabilitacija: sėkmės prielaidos. Šiauliai: VŠĮ Šiaulių universiteto leidykla.

Baranauskienė I., Ruškus J. (2004). Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveika. Šiauliai: VŠĮ Šiaulių universiteto leidykla.

Baranauskienė, I., Tomėnienė, L. (2010). Funkcinio matematinio raštingumo ugdymas kaip sudedamoji specialiųjų poreikių mokinių ikiprofesinio rengimo dalis. Specialioji pedagogika: nuo defektologijos iki inkliuzinės pedagogikos: tarptautinė mokslinė konferencija: stendinių pranešimų santraukos (p. 16-18) [elektroninis išteklius, CD-ROM]. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla.

Briggs, W. L. (2002). What Mathematics Sould All College Students Know?: wwwmath.cudenver.edu.

Bruner, J. S. (1973). The Course of Cognitive Growth. Human Development. Selected Readings. M. Haimowitz. N. R. Haimowitz (eds.). New York: Crowell, 177-187.

Būdienė, V. (1998). Raštingumas ir matematinis raštingumas. Mokykla, 1-2.

Cuban Larry (2001). Encouraging Progressive Pedagogy. The Case for Quantitative Literacy, The National Council on Education and the Disciplines, JAV.

Dewey.J.(2008). Democracy and Education. http://en.Wikisource.org/wiki/Democracy_and_Education.

Dėl asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į profesinio mokymo įstaigas, kuriose švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininko teises, tvarkos aprašo patvirtinimo. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. 75-2985 (2008-07-03). http://www.smm.lt/ugdymas/specialusis/teises_aktai.htm.

Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1795. (2011-09-30). http://www.smm.lt/ugdymas/specialusis/teises_aktai.htm.

Dudaitė, J. (2007). Matematinio raštingumo samprata. Acta pedagogika vilnesia, 170-183.

Dudaitė J. (2008). Mokinių matematinio raštingumo kaita edukacinės ir mokymosi aplinkų aspektu. Daktaro disertacija. Kaunas.

Džeimsas, V. (1995). Pragmatizmas. Vilnius: Pradai.

Elijošius E. (2001). Profesinis orientavimas socializacijos procese. V. Karvelis (Red.), Darbinis ir profesinis neįgaliųjų rengimas: turinio kaita. Šiauliai: Šiaurės Lietuva. P. 28 31. Vilnius: Logos leidykla.

Jensen, E. (1999). Tobulas mokymas. Vilnius: AB OVO.

Jovaiša, L. (2001). Ugdymo mokslas ir praktika. Analitinių straipsnių monografija. Vilnius. Agora.

Jurašaitė – Harbison, E. (2008). Konstruktyvizmo teorinė įvairovė, praktinė raiška ir raidos tendencijos. Žvirblių takas. 6, 2-6.

Kolb, D. A. (1984). Experiental Learning: Experience as the Source of Learning and Development. New Jersey: Prentice-Hall Inc.

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (2003). Valstybės žinios, IX -1630.

LR Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas (2011, kovo 31). Valstybės Žinios, 38, Publ. Nr.: 1804.

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo pakeitimo įstatymas (2007, balandžio 19). Valstybės žinios, 43, publ. Nr. 1627.

Lietuvos švietimo plėtotės strateginės nuostatos: švietimo gairės 2003-2012 metai. (2002). Projektas. Vilnius: ,,Dialogo“ redakcija. http://www.smm.lt/strategija/docs/svietimo.gaires.pdf.

Lisabonos strategija (2000). http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/lisbon/article_7207_lt.htm.

Luneckienė, A, Juškuvienė, R., Stankuvienė, I., Palačionienė, L. (2011). KUR MOKYTIS PROFESIJOS? specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims. Vilnius.

Luobikienė, I. (2000). Sociologija: bendrieji pagrindai ir tyrimų metodika: mokomoji knyga. Kaunas: Technologija.

Madison, B. L. (2003). The Many Faces of Quantitative Literacy. Madison, Bernard L., Steen, Lynn A. (2003). Quantitative Literacy.Why Literacy Matters for Schools and Colleges,National Council on Education and the Disciplines, Princeton, New Jersey, 3–6.

Mažylienė, A. (2011). Ikiprofesinis / profesinis specialiųjų ugdimosi poreikių turinčių mokinių rengimas: galimybės, kryptys, perspektyvos. Inkliuzinis ugdymas ir komandinė pagalba mokiniui. Vilnius: Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, 139-161.

Mineikienė, R., Vismantienė, I. (2001). Matematinis raštingumas ir jo vieta ugdant neįgaliuosius jaunuolius. Darbinis ir profesinis neįgaliųjų rengimas: turinio kaita. (p. 156- 162). Šiaurės Lietuva.

Mokymosi visą gyvenimą memorandumas (2000). http://www.lssa.smm.lt/Memorandumas_2001.doc.

Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija (2004). http://www.euroguidance.lt/index.php?language=lt&page=571.

Nacionalinis IV ir VIII klasių mokinių pasiekimų tyrimas. Lietuvių kalba. Matematika. Gamtamokslinis ugdymas. Socialinis ugdymas. 2007 metai. VIII klasė. http://www.pedagogika.lt/index.php?-766195731.

Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijose specialiųjų poreikių žemų ir labai žemų intelektinių gebėjimų mokinių ugdymui (2010). Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras.

Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa (2005). http://www.ukmin.lt/lt/strategija/lisabona.php.

Piaget, J. (2002). Vaiko kalba ir mąstymas. Vilnius: Aidai.

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos. (2008). Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras.

Steen, L.A. (2004). Everything I Needed to Know about Averages. I Learned in College: www. aacuedu.org.

Tomėnienė, L. (2011). Matematikos ugdymo turinio individualizavimas specialiųjų poreikių mokiniams atnaujintų bendrųjų programų kontekste. Matematikos ir informacinių technologijų ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo bei integravimo su kitais mokomaisiais dalykais praktika atnaujintų bendrųjų programų kontekste. Šiauliai, 17 20.

Zybartas, S. (2000). Matematikos mokymo liginamoji analizė Skandinavijos šalių ir Lietuvos švietimo sistemose: daktaro disertacija. Vilnius.

Выготский, Л. С. (1982). Мышление и речь. Собрание сочинений. Москва: Педагогика, Т. 2., 304-361.

Выготский, Л. С. (1999). Орудие и знак в развитии ребенка. Психология: классические труды. Под ред. Давыдова В. В. Москва: Педагогика-Пресс, 393-476.

Томениене, Л.(2010). Значение функциональной математической грамотности для старшеклассников с проблемами в развитии при подготовке к обучению профессии. Интелектуальные технологии и средства реабилитации людей с юограниченными возможностями (ИТСР-2010). Москва, 118-126.

Downloads

Published

2015-05-09

How to Cite

Baranauskienė, I., & Tomėnienė, L. (2015). DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL MATHEMATICAL LITERACY OF STUDENTS HAVING MODERATE SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: APPROACH OF PEDAGOGUES FROM VOCATIONAL REHABILITATION CENTRES. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 2, 31-45. https://doi.org/10.17770/sie2012vol2.82