Promoting Creativity for younger school age children in arts field subject integration

Authors

  • Beatrise Garjāne Riga Teacher Training and Educational Management Academy
  • Ande Kļave Liepaja University

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2014vol2.635

Keywords:

creativity, art field subject integration, younger school age children

Abstract

The article reveals the main lines of identifying the nature of creativity, highlighting the importance of creativity in education in general and arts subjects, justifying the need for integration of these items. This paper analyses the international experience in arts education and cultural education the author of the article to dis; the framework of study reveals the situation in Latvia. The study results prompted cuss arts subjects integration educational opportunities associated with industry experts and arts teacher beliefs.

Author Biographies

  • Beatrise Garjāne, Riga Teacher Training and Educational Management Academy
    Dr. paed., prof.
  • Ande Kļave, Liepaja University
    Mg. paed., PhD student

References

Brunner, J. (1996). Cambridge, London: The culture of education, Harward University Press.

EACEA Eurydice. (2010). Mākslas izglītība un kultūrizglītība Eiropas skolās. Rīga: Tulkošanas un terminoloģijas centra tulkojums.

Freud, S. (2005). Die Traumdeutung. Adamant Media Corporation (facsimile of the edition published in 1900 by Franz Deuticke)

Fromms, Ē. (1994). Mīlestības māksla. Rīga: Jumava.

Guilford, J.P. (1967). The Nature of Human Intelligence, New York: McGraw Hill.

Jungs, K. G. (2009). Psiholoģiskā tipoloģija un māksla. Rīga: Zvaigzne ABC.

Kalēja - Gasparoviča, D. (2012) Studentu radošuma veicināšana vizuālās mākslas studijās. Promocijas darbs. Rīga: LU

Karpova, Ā. (1998). Personība teorijas un to radītāji. Rīga: Zvaigzne ABC.

Rogers, C. (1967). Modern approach to Values: maturity. The Macmillan company, New York,

Sternberg, R. J. (2006).The Nature of Creativity. Creativity Research Journal, Vol.18, No. 1

UNESCO, (2006). Ceļvedis mākslas izglītībā. Pasaules konference par mākslas izglītību – radošo spēju attīstīšana 21. gadsimtā. Lisabona. Rīga: Tulkošanas un terminoloģijas centra tulkojums.

Urban, K. K. (2004). Kreativität. Munster: LIT.

Valsts pamatizglītības mācību priekšmetu standarti. Rīga: MK noteikumi Nr.530 (2013). Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=259125 ‎(Skatīts 15.03.2014.)

Vidnere, M.(2013). Kreativitātes diagnostika un attīstība. Mācību metodiskais līdzeklis. Pieejams: http://pedagogubiblioteka.rpiva.lv/?cat=1081%E2%80%8E (Skatīts 13.02.2014.)

Выгодский, Л. С. (1984). Собрание сочинений. Детская психология, том 4. Москва: Просвещение

Маслоу, А. (1997). Психология бытия . Москва: Рефл – бук, Ваклер

Downloads

Published

2015-07-24