Promotion of Pupils ’ Emotional Development in the Process of Listening to Music in Music Classes in Elementary School

Authors

  • Laima Mūrniece Riga Teacher Training and Educational Management Academy
  • Aija Zakovska Broceni Secondary School

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2014vol2.643

Keywords:

pupils emotionality, process of music listening, music perception, music classes in elementary school

Abstract

Emotionality or person’s ability to feel something keenly and sense is an important component of person’s development to which a serious attention should be paid in the educational process. Pupils’ spiritual world is enriched by situations in the learning tasks which are perceived through emotions, empathy, feelings of happiness and satisfaction. The aim of the article is to study the possibilities to promote development of pupils’ emotionality in the process of listening to music in music classes in elementary school. Research methods – analysis of scientific literature, pedagogical observation, survey. The research justifies the close contiguity between listening to the music and music perception, which, based on the pupils’ obtained musical experience, provides for formation of emotional experience of the image of composition and evaluating skills.

Author Biographies

  • Laima Mūrniece, Riga Teacher Training and Educational Management Academy
    Dr.paed.
  • Aija Zakovska, Broceni Secondary School
    Mag.paed.

References

Erikson, E., H. (1980). Identity and the life cycle. New York; London: W.W.Norton&Company.

Goulmens, D. (2001). Tava emocionālā inteliģence. Rīga: Jumava.

Kriumane, L. (2013). Mūzikas skolotāja emocionālās kompetences pilnveide augstskolas studiju procesā. Mūzikas pedagoģija. Zinātniskie raksti IV sējums, Rīga, RPIVA, 46-102 lpp.

Marčenoka, M. (2012). Mūzikas uztveres un muzikālās gaumes mijiedarbības dialektika. Rēzekne: Rēzeknes augstskola.

Mayer, J., D., Salovey, P. (1995). Emotional intelligence and the construktion and regulation of feelings. Applied and Preventive Psychology Nr.4, Cambrige University Press, 197.–208. p.

Meikšāne, Dz. (1998). Psiholoģija mums pašiem. Rīga: RaKa.

Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem. MK noteikumi Nr.1027, 2008 http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Vispareja_izglitiba/Direktora_gramata/39_MK_Nr.1027_Pamatizgl_standarts_291206 (skatīts 19.12 .2013).

Svence, G. (1999). Attīstības psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC.

Valbis, J. (2005). Skolēna personības attīstība – izglītības virsuzdevums. Rīga: Zvaigzne ABC.

Vorobjovs, A. (2000).Vispārīgā psiholoģija. Rīga: „Izglītības soļi”.

Изард, К. Э. (1999). Психология эмоций. Санкт–Петербург: Питер.

Анисимов, В.П. (2004). Диагностика музыкальных способностей детей. Москва: Владос.

Петрушин, В. И. (2009). Музыкальная психология. Москва: Академический Проект.

Холопова, В. Н. (2000). Музыка как вид искусства. Санкт – Петербург: Лань.

Downloads

Published

2015-07-24