Computerized Attention Training Program and Vocal Ensemble Classes – means of Adolescent Attention Focusing Ability Development

Authors

  • Irēna Trubina Riga Teacher Training and Educational Management Academy (LV)
  • Maruta Sīle Riga Teacher Training and Educational Management Academy (LV)
  • Evita Vaļēviča Riga Teacher Training and Educational Management Academy; LU Cardiology Research Institute; University of Latvia, Riga Medical college (LV)
  • Daina Voita Riga Teacher Training and Educational Management Academy; LU Cardiology Research Institute; University of Latvia, Riga Medical college (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2014vol2.645

Keywords:

attention, attention focusing ability, adolescents, vocal ensemble practice, Vienna, Test System (VTS), CogniPlus for cognitive ability development

Abstract

Nowadays adolescents encounter difficulties focusing on particular, effective and long-term activities. These difficulties depend on their age group development regularities. The aim of the research is to evaluate computer attention training software in comparison with vocal ensemble classes on the subject of adolescent attention focusing ability development. Participants – 24 adolescents (both sexes, average age 14 ± 0,87 years) were divided into three experimental groups – experimental group A (EGA), experimental group B (EGB) and control group (KG). Two methods of adolescent attention focusing skills development were tested:computer software package CogniPlus /Schuhfried, Austria/ was applied to EGB and EGA used training system designed by music teachers and psychologists. It is concluded that supplementing vocal ensemble classes with attention focusing skills development training makes possible bigger improvement of attention focusing skills compared to computer training software.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Grauzdiņa, I., Bernhofs, V. (2009). Mūzikas mācība. Mūzikas literatūras un solfedžo integrētais kurss. Koncepcija, materiāli II un III pakāpei. CD. Projekta Nr. 2009/0208/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/005. Tālākizglītības kurss: Daudzveidīgas mācību metodes profesionālās ievirzes un profesionālo vidējo mūzikas izglītības programmu mācību priekšmetā „Mācību valoda”. Rīga: Rīgas Doma kora skolas atbalsta biedrība, 159 lpp.

Imhof, M. (1995). Mit Bewegung zu Konzentration?: zu den Funktionen motorischer Nebentätigkeiten beim Zuhören. Münster: Waxmann, S. 483.

James, W. (2007). The principles of psychology, 1. New York: Cosimo Inc., 708 p.

Kolominskis, J. (1990). Cilvēks: Psiholoģija. Rīga: Zvaigzne, 220 lpp.

Liepiņa, S. (1975). Jaunāko klašu skolēnu uzmanība un tās izkopšana. Rīga: Latvijas PSR Izglītības ministrija, 46 lpp.

LR Izglītības likumu 47.pants - interešu izglītības programma. (29.10.1998). Latvijas Republika Saeima. Spēkā no 1.06.1999. Skatīts: 16.03.2013., pieejams: http://www.aic.lv/rec/LV/leg_lv/LV_lik/izgl_lik.htm#47

Marnauza, M., Gžibovskis, T., Ķiķere, V. (2009). Kognitīvo spēju attīstības anatomiskie psihofizioloģiskie pamati. Projekts Nr. 09.1128 „Kognitīvo funkciju attīstības metodes izstrāde pusaudžiem ar mācīšanās un kustību traucējumiem”, (01.01.-31.12.2009). Nepublicētais materiāls, 21 lpp.

Meiran, N., Dimov, E., Ganel. T. (2013). Selective attention to perceptual dimensions and switching between dimensions. Journal of Experimental Psychology, 39 (1), 191-201. APA PsyNET, DOI: 10.1037/a0027638. (Skatīts: 27.02.2013.)

Miezīte, S., Seile, M. (2002). Skola visiem: palīgs pedagogiem, psihologiem un vecākiem. Rīga: Skolu atbalsta centrs, 391 lpp.

Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. (2000). Sast. autoru kol. V. Skujiņas vadībā. Rīga: Zvaigzne ABC, 248 lpp.

Psiholoģijas vārdnīca. (1999). Sast. autoru kol. G. Breslava vadībā, Rīga: Mācību grāmata, 157 lpp.

Puškarevs, I. (2001). Attīstības psiholoģija. Rīga: RaKa, 86 lpp.

Reulecke,W. (1991). Konzentration als trivalente Performanzvariable – theoretische. Prämissen, Rastermodell und empirisches Umsetzungsbeispiel. In J. Janssen, E. Hahn (Eds.). Konzentration und Leistung. Göttingen:Hogrefe, S. 63-73.

Rozentāls, M., Judins, P. (red.). (1964). Filozofijas vārdnīca. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 172. –173. lpp.

Sturm, W. (2007). Alertness. Manual of Training program CogniPlus. Sitz: Mödling, 33 p.

Voita, D. (2009). Neirozinātne un mūzika. Mūzikas ietekme uz kognitīvo funkciju attīstību. Projekts Nr. 09.1128 „Kognitīvo funkciju attīstības metodes izstrāde pusaudžiem ar mācīšanās un kustību traucējumiem”, (01.01.-31.12.2009). Nepublicēts materiāls, 4 lpp.

Voita, D., Augstkalne, D., Biseniece, Z., Černovska, B., Dudkina, A., Dzērve, S. u.c. (2012). Integratīva mācību metodika adaptācijai sociālajā vidē kognitīvo un kustību funkciju uzlabošanai. III daļa. Projekts Nr. 2009/0305/IDP/1.2.2.2.3.2./09-APIA/VIAA/122 Integratīvas mācību metodikas izstrāde un ieviešana adaptācijai sociālajā vidē skolēniem un jauniešiem ar mācīšanās, kognitīvo un kustību traucējumiem. Rīga: RPIVA, 480 lpp.

Vorobjovs, A. (2000). Vispārīgā psiholoģija. Rīga: Izglītības soļi, 212 lpp.

Солсо, Р. (2002). Когнитивная психология. Санкт-Петербург: Питер, 592 с.

Downloads

Published

2015-07-24

How to Cite

Trubina, I., Sīle, M., Vaļēviča, E., & Voita, D. (2015). Computerized Attention Training Program and Vocal Ensemble Classes – means of Adolescent Attention Focusing Ability Development. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 2, 507-518. https://doi.org/10.17770/sie2014vol2.645