Developement of the Centers of Vocational Education in Latvia

Authors

  • Kaspars Kiris University of Latvia

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2014vol2.668

Keywords:

vocational education, center of competence, structural reforms

Abstract

The purpose of this study was to find impact factors and results of stuctural reforms of vocational education in Latvia. The objective was to find that during 4 years period reforms started as planned, but did not continued planned way. It may impact vocational education of Latvia in future. This study used analysis of 12 documents impacting reforms. One of basic results is creating Centers of Competence of vocational education. Findings are focused on creating factors and results of these centers. Author shows purposes and criterias of reforms, development on time axis, and results and impact factors of creation of the Centers of Vocational Education, gives suggestions for further reforms.

Author Biography

  • Kaspars Kiris, University of Latvia

    Mg.edu. 

    University of Latvia, Faculty of Pedagogy,  Psychology and Art, Jurmala gatve 74/76, Riga

References

Analysis and overview of NQF developments in European countries. (2012). Retrieved from http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/21311.aspx

Ar grozījumiem Profesionālās izglītības likumā noteiks profesionālās izglītības kompetences centra statusu. (2010). Retrieved from http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informacija-medijiem/6087.html

Education and Training for a smart, sustainable and inclusive Europe. Analysis of the implementation of the strategic framework for European cooperation in education and training (ET2020) - Country analysis. (2011). Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:1608:FIN:EN:PDF

Informatīvais ziņojums par reformu norisi profesionālajā izglītībā (2011). Retrieved from http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/info_zinojumi/IZMzino_110711_IZ.1734.pdf

Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. (2009). Retrieved from http://likumi.lv/doc.php?id=195579

Nozaru ekspertu padomes. (n.d.). Retrieved from http://www.nozaruekspertupadomes.lv/nozaru-ekspertu-padomes

Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība. (2011). Retrieved from http://likumi.lv/doc.php?id=226688

Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība. (2013). Retrieved from http://likumi.lv/doc.php?id=255589

Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes 2010.–2015.gadam. (2009). Retrieved from http://likumi.lv/doc.php?id=203373

Projekta „Darba tirgus pieprasījuma vidēja termiņa un ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas attīstība” aktivitātes „Aptaujas darba tirgus jomā” Gala ziņojums. (2013). Retrieved from http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/darba_tirgus/EMZino_21062013.pdf

Six new vocational education competence centres opened. (2011). Retrieved from http://www.refernet.lv/?p=447&lang=en

Valsts atbalsta programma „Kompetences centri”.(n.d.). Retrieved from http://www.em.gov.lv/images/modules/items/LIAA(1).pdf

Downloads

Published

2015-07-24