PSYCHO-EDUCATIONAL CONTEXT OF SUPPORTING SENIORS IN POLAND , USING TOOLS FROM THE EDUSENIOR PROJECT

Authors

  • Agnieszka Kozerska Jan Długosz University (PL)
  • Elżbieta Napora Jan Długosz University (PL)
  • Małgorzata Piasecka Jan Długosz University (PL)
  • Joanna Górna Jan Długosz University (PL)
  • Alina Gil Jan Długosz University (PL)
  • Urszula Nowacka Jan Długosz University (PL)
  • Luis S. Ochoa Jan Długosz University (PL)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2014vol2.669

Keywords:

educational needs, quality of life, seniors

Abstract

The purpose of the article was to capture the psycho-educational context of support for Polish seniors by institutions that have used the methods developed in the Edusenior project. The areas requiring seniors’ education and the scope of work carried out by the developing institutions, government, and NGOs initiatives to raise the quality of life for seniors have been elucidated in the following article. The products obtained from the international Edusenior project, in which the preliminary results were evaluated by experienced Polish reviewers, comply with the above requirements.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Batorski, D. (2013). Polacy wobec technologii cyfrowych - uwarunkowania dostępności i sposobów korzystania. Diagnoza Społeczna 2013 Warunki i Jakość Życia Polaków - Raport. [Special issue]. Contemporary Economics, 7, (pp.317-341). Accessed from http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/7/issue/4#art316 (access 7.12.2013).

Czapiński, J. (2005). (ed.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: PWN.

Zajdel-Ostrowska, M. (2012). (ed.), Diagnoza systemu pomocy i wsparcia osób starszych a potrzeby seniorów w województwie podkarpackim., , Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Accessed from http://www.ois.rops. rzeszow.pl/dokumenty/ badaniaanalizy/diag_syst_wsparcia_osob_starszych.pdf (access 11.12. 2013).

Dubas, E. (2008). Edukacyjny paradygmat badawczy w geragogice. W: M. Kuchcińska (ed.), Edukacja do i w starości (pp. 43–65). Bydgoszcz: Wyd. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.

Escuder-Mollon, P., & Cabedo, S. (2013). Education and quality of life of senior citizen. Uniwersytet Jaume I Castellon. Accessed from: http://edusenior.uji.es/products.php (access 13.11.2013).

Escuder-Mollon, P., & Cabedo, S. (2013). (ed.), Evaluation toolkit for educational institutions: Increasing impact on Senior learners’ Quality of Life, Universitat Jaume I Castellon. Accessed from: http://edusenior.uji.es/products.php (access: 14.11.2013).

Gil, A. (2013). Project Evaluation toolkit on senior education to improve their quality of life. Presentation during the Interdisciplinary Seminar Activation of seniors through education, Częstochowa. Accessed from: http://www.iet.ajd.czest.pl/viewpage.php?page_id=105 (access: 21.11.2013).

Kaczmarczyk, M., Trafiałek, E. (2007). Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie. Gerontologia Polska, tom 15, 4.

Kargul, J. (2005). Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Wrocław.

Kościńska, E. (2008). Edukacja zdrowotna seniorów. W: M. Kuchcińska (ed.), Edukacja do i w starości (pp.193-208). Bydgoszcz: Wyd. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.

Kawula, S. (2007). Pedagogika społeczna wobec problemów człowieka starego. W: S. Kawula (ed.), Pedagogika społeczna, dokonania – aktualność – perspektywy. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Kozerska, A. (2010). Uczenie się człowieka dorosłego w kontekście doświadczenia krytycznego wydarzenia życiowego jako przedmiot badań. W: A. Gofron B., Łukasik B. (ed.), Podstawy edukacji. Podmiot w dyskursie pedagogicznym (pp.235-264). Kraków: Impuls.

Małecka, B. (2000). Przestrzeń edukacyjna w życiu ludzi starszych (refleksje teoretyczne i doświadczenia empiryczne). W: M. Dzięgielewska (ed.), Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych. Łódź.

Mapa społecznych umiejętności XXI wieku. Fundacja „Teraz Edukacja”, Edunews.pl, Warszawa 2008. Accessed from http://www.edunews.pl/images/pdf/umiejet noscixxipl.pdf (access: 15.12 2013).

Mezirow, J. (1996). Contemporary Paradigms of Learning. Adult Education Quarterly, 46(3).

Napora, E., & Kozerska, A., & Schneider, A. (2012). Parentyfikacja dziadków jako czynnik resilience rodziny samotnej matki w prowincjonalnej Polsce. W: M. Komorska (ed.), Seniorzy dla młodości – młodość dla seniorów (pp. 84-95). Lublin: UMCS.

Raport „ Instytucje wobec potrzeb osób starszych”, (2010). (eds.) Zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa. Accessed from: http://irss.pl/wp-content/uploads/2011/07/ Instytucje-wobec-potrzeb-osob-starszych-raport-IRSS.pdf (access: 11.12. 2013).

Report "ZOOM na UTW". A. Gołdys, Ł. Krzyżanowska, M. Stec, Ł. Ostrowski, (eds.), (2012).Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", Warszawa. Accessed from: http://zoomnautw.pl/wpcontent/uploads/2012/05/Zoom_na_UTW_RAPORT_calosciowy_www.pdf (access: 15.12. 2013).

Sulik, M. (2009). Jesień życia kobiety – aspekty edukacyjne. Chowanna 2(33), 143-154.

WHO (2002). Active Ageing: A Policy Framework World Health Organization, Geneva. Accessed from: http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/who_nmh_nph_02.8.pdf (access: 1.08.2013).

Synak, B. (2002). Polska starość – trzydzieści lat później. W: L. Frąckiewicz (ed.), Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI. Proces starzenia się ludności Polski i jego społeczne konsekwencje (pp. 132-133). Katowice.

Szukalski, P. (2009). (ed.), Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się. Warszawa.

Wnuk, W. (2013). Potrzeby i oczekiwania ludzi starszych. Accessed from: http://kutw. kpswjg.pl/witryna1/wnuk.htm (access: 10.12.2013).

Worach-Kardas, H. (2003). Starość jako wyzwanie i kwestia społeczna – nowy wymiar na progu XXI wieku. W: E. Kantowicz, & A. Olubiński (eds.), Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku. Toruń.

Zych, A. A. (1999). Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.

Zych, A. A. (2003). Formy opieki i pomocy dla ludzi starszych w Polsce i w innych krajach. W: Starzenie się populacji wyzwaniem dla polityki społecznej. Materiały konferencyjne ROPS, Kraków.

Downloads

Published

2015-07-24

How to Cite

Kozerska, A., Napora, E., Piasecka, M., Górna, J., Gil, A., Nowacka, U., & Ochoa, L. S. (2015). PSYCHO-EDUCATIONAL CONTEXT OF SUPPORTING SENIORS IN POLAND , USING TOOLS FROM THE EDUSENIOR PROJECT. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 2, 124-138. https://doi.org/10.17770/sie2014vol2.669