DEVELOPMENT OF READING SKILLS FOR CHILDREN WITH MILD MENTAL DISABILITIES IN A GENERAL EDUCATION INSTITUTION

Authors

  • Marite Rozenfelde Rezekne Academy of Technologies
  • Alise Verbicka Rezekne Academy of Technologies
  • Regina Ogrina Rezekne Academy of Technologies

DOI:

https://doi.org/10.17770/er2020.2.5351

Keywords:

inclusive education, reading skills, pupils with mild mental disorders, speech therapist

Abstract

Currently, the world is experiencing changes in the education of pupils with mild mental disorders. There is a tendency to include and educate pupils in general education institutions, while correcting the diagnosed and existing developmental disorders. Most pupils with mild mental disorders have language and speech impairments, including reading disorders, which make the learning process difficult. The work of teachers and speech therapists is hampered by the specifics of pupils' mental disorders in the pupils' mental processes and activities, as well as insufficient work material. Teachers and speech therapists do research, compile existing and develop new didactic materials for their work, including the development of reading skills. The paper analyzes theoretically the peculiarities of reading skills of pupils with mild mental disorders and the possibilities of their correction in the work of a speech therapist in a general education institution.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anspoka, Z. (2008). Latviešu valodas didaktika. 1. – 4. klase. Rīga: Raka.

DiBlasi, D.F., Buono, S., Citta, S., Costanzo, A.A., & Zoccolotti, P. (2018). Reading Deficitsin Intellectual Disability Arestillan Open Question: A Narrative Review. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6119986/#B2-brainsci-08-00146

Freimanis, I. (2007). Ieskats speciālās skolas darbā. Rīga: RaKa.

Guthier, J., & Wigfield, A. (2002). Engagment and motivation in reading. In M. Kamil, P. Mosenthal., P. Pearson & R. Barr (Eds.), Mahwan NJ: Erlbaum. Handbook of reading research, No.3, (pp. 403.-422). DOI: 10.4324/9781410605023.ch24

Jurs, P., & Apsēna, L. (2018). Iekļaujošās izglītības izaicinājumi un perspektīvas pedagoģiskajā procesā. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums (XX), 222.-229. Retrieved from https://www.liepu.lv/uploads/files/Sabiedr%C4%ABba%20un%20kult%C5%ABra_2018_krajums.pdf

Kauliņa, A. (2013). Integratīvā mācību metodika specifisku lasīšanas traucējumu samazināšanai sākumskolā. Valodu mācības pirmsskolā un sākumskolā: rakstu krājums pirmsskolas un sākumskolas skolotājam. Rīga: SIA „Zelta rudens”.

Keskinova, A., & Ajdinski, G. (2018). Learnig problems in childrens with mild intellectual disability. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education Vol. 6, No. 1, 31– 37.

Liepiņa, S. (2008). Speciālā psiholoģija. Rīga: RaKa.

Līdaka, J. (2016). Lasu un izprotu. Rīga: RaKa

Lūse, J., Miltiņa, I., & Tūbele, S. (2012). Logopēdijas terminu skaidrojošā vārdnīca.Rīga: Raka.

Mosito, P. C., Warnick, M. A., & Esambe, E. E. (2017). Enhancing reading abilities of learners with intellectual impairments through computer technology. African Journal of Disability, 6. DOI: https://doi.org/10.4102/ajod.v6i0.206

Orska, R., & Olutnika, A. (2008). Bērns ar attīstības traucējumiem vispārējās izglītības iestādē. Rēzeknē: Rēzeknes Augstskola.

Ozola, A. (2017). Starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījuma IEA PRILS 2016 pirmie rezultāti par 4.klašu skolēnu lasītprasmi Latvijā un pasaulē. Retrieved from https://www.ipi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/ipi/Publikacijas/elektronisks_PIRLS2016_nacionalais_zinojums.pdf

Petracovschi, S. (2012). Learning and developing motor skills in the case of secondary school pupils with mild mental impairment. Journal of Physical Education & Sport. 2012, Vol.12 Issue 4.p. 526.-530. DOI: 10.7752/jpes.2012.04076

Petrova, D. (2019). Lasītmācīšana ar skaņu žestu palīdzību sākumskolas vecuma bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Education Reform: Education Content Researchand Implementation Problems, Vol. II, 114-124. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/ er2019.2.4233

Raščevska, M., Nīmante, D., Umbraško, S. u.c.(2017). Pētījums par bērniem ar speciālām vajadzībām sniedzamo atbalsta pakalpojumu izmaksu modeli iekļaujošās izglītības kontekstā. Retrieved from

https://www.izm.gov.lv/images/izglitiba_visp/IZMiepirkumamLUPPMFgalaparskats08122017.pdf

Rozenfelde, M. (2014). Situācija iekļaujoša izglītības procesa īstenošanai Latvijas vispārējās izglītības iestādes skolēnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanas kontekstā. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Vol. III, 118.- 127. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2014vol3.717

Saeima (2014). Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam apstiprināšanu. Retrieved from https://likumi.lv/ta/id/266406-par-izglitibas-attistibas-pamatnostadnu-20142020gadam-apstiprinasanu

Skujiņa, V., Anspoka, Z., Kalnbērziņa, V., & Šalme, A. (2011). Lingvodidaktikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Jelgava: Jelgavas tipogrāfija.

Tomele G. (2020). Lasītprasmes apguves komponentu izvērtējums pirmās klases skolēniem. Book of Abstracts of the Congress of Baltic Speech and Language Therapists, March 6 – 7, 2020, Riga, Latvia. Retrieved from

http://logopedi.lv/faili/faili/kongr_2020/abstract2020sltc.pdf

Tomele, G. (2013). Rakstu valodas apguves un traucējumu korekcijas priekšnosacījumi Montesori pedagoģijā. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, Vol. II, 222- 232. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie 2013vol2.571

Tūbele, S. (2019/a). Valodas traucējumu novērtēšana. Rīga: RaKa.

Tūbele, S. (2019/b). Cooperation between speech and language therapist and family to promote reading skills in first grade pupils. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, Vol. III, 127 - 135. DOI: http://dx.doi.org/ 10.17770/sie2019vol3.3918

Tūbele, S., & Šteinberga, A. (2004). Ievads speciālajā pedagoģijā. Rīga: RaKa.

Tūbele, S., & Vilka, I. (2016). Spēle – pirmsskolas vecuma bērnu fonemātiskās uztveres sekmētāja. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Vol. III, 191- 200. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2016vol3.1432

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2013). Inclusive Education. Retrieved from

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000222124?posInSet=1&queryId=cc7530a2-47ba-4a29-88ed-876df3e9858e

United Nations Educational, Scientificand Cultural Organization (UNESCO) (2008). Inclusive education: the way of the future; conclusions and recommendations of the 48th session of the International Conference on Education (ICE). Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000180629

Valsts izglītības un satura centrs (VISC). (2017). Ieteikumi iekļaujošās izglītības īstenošanai. Metodiskais līdzeklis. Retrieved from https://visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/ metmat/metiet_iekl_izgl_ist.pdf

Vanaga, I., & Grīnfelde, A. (2018). Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas novērtējums. Retrieved from https://www.lizda.lv/wp-content/uploads/2019/02/pedagogi-2018.pdf

Zariņa, S. (2013). Lasītprasme un tās attīstības īpatnības pirmsskolā. Valodu mācības pirmsskolā un sākumskolā: rakstu krājums pirmsskolas un sākumskolas skolotājam. Rīga: SIA „Zelta rudens”.

Downloads

Published

04.02.2021