NEW PROFESSIONAL BACHELOR'S STUDY PROGRAMME “SPECIAL EDUCATION” AT REZEKNE ACADEMY OF TECHNOLOGIES

Authors

  • Marite Rozenfelde Rezekne Academy of Technologies

DOI:

https://doi.org/10.17770/er2020.2.5405

Keywords:

inclusive education, reading skills, pupils with mild mental disorders, speech therapist

Abstract

Implementation of the ESF project “Reduction of Fragmentation of Study Programmes and Strengthening of Resource Sharing by Developing and Licensing the Bachelor's Study Programme “Special Education” and Accrediting the Study Direction “Education, Pedagogy and Sport” (No. 8.2.1.0/18/1/003) has started in September 2019. The aim of the project: in cooperation with University of Latvia (LU), Daugavpils University (DU), Liepaja University (LiepU), to develop and license the study programme "Special Education" and accredit the study direction "Education, Pedagogy and Sport" that includes the developed study programme in order to reduce the fragmentation of study programmes in Latvia’s higher education institutions and strengthen the sharing of resources. In order to achieve the aim, a working group of experts - delegates of four higher education institutions (Rezekne Academy of Technologies (RTA), DU, LU, LiepU) – has been set up. In cooperation with the expert of special education implementation issues in Latvia and the EU and the expert of study programme development issues, the group mutually exchanges experience on development and implementation of special education study programmes and gets acquainted with the competence approach and the experience of competent foreign universities in the field of inclusive education implementation and training of special education teachers. The working group works on developing, licensing and approbating the Bachelor's study programme "Special Education" that is going to correspond to the needs of the education system in Latvia and the principles of sustainable planning.

Downloads

Download data is not yet available.

References

EHEA (2018). Paris Communiqué. Appendix III: Overarching Framework of Qualifications of the European Higher Education Area (revised 2018) The Framework of Qualifications for the European Higher Education Area. Retrieved from http://www.ehea.info/ media.ehea.info/file/2018_Paris/77/8/EHEAParis2018_Communique_AppendixIII_952778.pdf

European Commission (2020). Education and Training Working Groups. Retrieved from https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-working-groups_en

European Commission/EACEA/Eurydice (2018). Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from http://viaa.gov.lv/library/files/original/220EN_ teaching_careers_N_cert.pdf

IZM (2107). Informatīvais ziņojums “Priekšlikumi konceptuāli jaunas kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošas skolotāju izglītības nodrošināšanai Latvijā.” Retrieved from https://izm.gov.lv/images/izglitiba_visp/IZMinfozinoj_14112017_skolotaju_ izglitiba.pdf

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam (2012). Retrieved from https://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/nacionalais-attistibas-plans/nap2020

MK (2019). MK noteikumi Nr. 556 “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām.” Retrieved from https://likumi.lv/ta/id/310939-prasibas-visparejas-izglitibas-iestadem-lai-to-istenotajas-izglitibas-programmas-uznemtu-izglitojamos-ar-specialam

MK (2017). MK Noteikumi Nr.322 “Noteikumi par Latvijas izglītības kvalifikāciju”, 13.06.2017. Retrieved from https://likumi.lv/doc.php?id=291524

SAEIMA (2010). Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. Retrieved from https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija_2030_7.pdf

Downloads

Published

04.02.2021