THE CHALLENGES FOR EDUCATION INSTITUTIONS IN THE INCLUSION OF STUDENTS WITH LANGUAGE AND LEARNING DISABILITIES

Authors

  • Kristīne Ustinova Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/er2024.1.7784

Keywords:

support measures, inclusion, students with language and learning disabilities, institution of general education

Abstract

Living in an era of transformation, changes in the educational system are inevitable. Schools are an educational, cultural and social environment that needs to be high quality, modern and inclusive. A positive experience within the process of inclusion is important not only for pupils entering a comprehensive school, but also for their parents, current pupils and teaching staff of all fields. Included pupils are pupils with language and learning disabilities who need an individual approach, a well-thought-out learning strategy, support and an understanding attitude. The aim of this paper is to theoretically identify the challenges that teachers face in the process of inclusion of pupils with language and learning disabilities. The paper analyses the theory of inclusive education, addresses the aspect of support provision for pupils and draws conclusions. Schools have been entrusted with the nationally important task of creating a cohesive, supportive and nurturing learning environment and compassionate and understanding relationships that help people grow up to be self-confident and ambitious. Only time will allow us to assess whether it was the right strategic decision to include all pupils with language and learning disabilities in comprehensive schools. Despite the challenges of special education transformation, schools have a vision for development and the will to work.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Latvijas Bērnu labklājības tīkls. (2024). Cik iekļaujoša ir izglītība Latvijā? Retrieved from https://www.bernulabklajiba.lv/cik-ieklaujosa-ir-izglitiba-latvija/

Latvijas Republikas Saeima. (1999). Izglītības likums. Retrieved from https://likumi.lv/ ta/id/50759-izglitibas-likums

Latvijas Republikas Saeima. (1999). Vispārējās izglītības likums. Retrieved from https://likumi.lv/ta/id/20243-visparejas-izglitibas-likums

Latvijas Republikas Saeima. (2020). Iekļaujošā izglītība bērniem ar speciālām vajadzībām Latvijā. Pētījuma gala ziņojums. Retrieved from https://www.saeima.lv/petijumi/ Ieklaujosa_izglitiba_berniem_spec_vajadzibam_Latvija.pdf

Lazdiņa, S., Pāvula, I., Vilciņa, I. & Ušča, I. (2022). Mācību procesa pilnveides atbalsts, Metodiskie ieteikumi pārmaiņu vadītājiem un īstenotājiem skolā. Retrieved from https://dom.lndb.lv/data/obj/file/30607545.pdf

Ministru kabineta noteikumi Nr.709. (2012). Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām. Retrieved from https://likumi.lv/ta/id/252162-noteikumi-par-pedagogiski-mediciniskajam-komisijam

Ministru kabineta noteikumi Nr. 477. (2016). Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība. Retrieved from https://likumi.lv/ta/id/283672-specialas-izglitibas-iestazu-internatskolu-un-visparejas-izglitibas-iestazu-specialas-izglitibas-klasu-grupu

Ministru kabineta noteikumi Nr.322. (2017). Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju. Retrieved from https://likumi.lv/ta/id/291524-noteikumi-par-latvijas-izglitibas-klasifi kaciju

Ministru kabineta noteikumi Nr.566. (2019). Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām. Retrieved from https://likumi.lv/ta/id/310939-prasibas-visparejas-izglitibasiestadem-lai-to-istenotajas-izglitibas-programmas-uznemtu-izglitojamos-arspecialam-vajadzibam

Ministru kabineta rīkojums Nr.436. (2021) Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam. Retrieved from https://likumi.lv/ta/id/324332-par-izglitibas-attistibas-pamatnostadnem-20212027-gadam

Rēzeknes 3.pamatskola. (2021). Statistika par skolēnu skaitu, kuri saņem logopēda konsultācijas, nepublicēts materiāls.

Rēzeknes 3.pamatskola. (2023). Statistika par skolēnu skaitu, kuri saņem logopēda konsultācijas, nepublicēts materiāls.

Rozenfelde, M. (2018). Skolēnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanas vispārējās izglītības iestādēs atbalsta sistēma. Retrieved from https://books.rta.lv/index.php/ RTA/catalog/view/6/5/17-1

Shukla, P., & Agrawal, G. (2015). Awareness of learning disabilities among teachers of primary schools. Online Journal of Multidisciplinary Research, 1(1), 33-38.

Skola2030, (2020) Domāt, darīt, zināt. Ziņu izdevums skolotāju atbalstam pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai, Nr.10. Retrieved from https://skola2030.lv/admin/ filemanager/files/2/NL_10.pdf

Skola2030. (2020). Domāt, darīt, zināt. Ziņu izdevums skolotāju atbalstam pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai, Nr.12. Retrieved from https://www.skola2030.lv/lv/ istenosana/macibu-pieeja/ieklaujosa-izglitiba

Spriņģe, L., Gobiņa, I., Ķīvīte-Urtāne, A., Maļina, L. (2023). Profilakses un agrīnās intervences programmas KiVa monitoringa pētījums par pāridarījumu izplatību skolēnu vidū: Pētījuma ziņojums. Rīga: Valsts kanceleja

Tomele, G. (2022). Bērna valodas attīstības veicināšana un valodas traucējumu korekcija Montesori pedagoģijas aspektā. Retrieved from https://www.liepu.lv/uploads/ dokumenti/prom/Promocijas%20darbs_Tomele_24_01_22.pdf

Valsts izglītības un satura centrs. (2022). Individuālā izglītības programmas apguves plāna sastādīšana un īstenošana, Rīga. Retrieved from https://registri.visc.gov.lv/specizglitiba/ dokumenti/metmat/metiet_ind_plana_sastadisanai_ 2022.pdf

Valsts kanceleja. (2023). Profilakses un agrīnās intervences programmas KiVa monitoringa pētījums par pāridarījumu izplatību skolēnu vidū. Retrieved from https://ppdb.mk.gov.lv/ wp-content/uploads/2023/10/KiVa_monitoringa_petijuma_par_paridarijumu_izplatibu_ skolenu_vidu_gala_zinojums_2023.pdf

Winzer, A. (1999). The sage handbook of special education sage publications.

Downloads

Published

07.07.2024

How to Cite

Ustinova, K. (2024). THE CHALLENGES FOR EDUCATION INSTITUTIONS IN THE INCLUSION OF STUDENTS WITH LANGUAGE AND LEARNING DISABILITIES. Education Reform: Education Content Research and Implementation Problems, 1, 45-56. https://doi.org/10.17770/er2024.1.7784