LANGUAGE DEVELOPMENT: EFFECTS OF MONOLINGUAL AND BILINGUAL ENVIRONMENTS

Authors

  • Aiga Ancāne Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/er2024.1.7934

Keywords:

bilingualism, monolingualism, speech and language development

Abstract

Speech and language are the basis for a child's successful development, communication and social well-being, as well as the acquisition of academic knowledge and skills. Due to the global trend and the ever-increasing disorders of children's speech and language development, it is necessary to be aware of the influence of a bilingual environment on the child's speech and language development, to clarify the risks and benefits associated with bilingualism, as well as to educate parents and educators about them, so that a child who grows up in a bilingual environment received maximum understanding and, if necessary, support in the process of learning speech and language.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anspoka, Z., Kalnbērziņa, V., & Šalme, A. (2011) Lingvodidaktikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Retrieved from: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindm kaj/https://valoda.lv/wp-content/uploads/docs/E-Gramatas/08-Vardnica.pdf

Anspoka, Z., Irbe, I., Liepiņa, D., & Miesniece, D. (n.g.), Mācības bilingvāli un latviešu valodā. Rokasgrāmata pirmsskolas pedagogiem. Retrieved from: chrome-extension://efaidnb mnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/01/LVA_A4_rokasgraamata_WEB.pdf

Ansrate, V. (2022). Pāreja uz mācībām tikai valsts valodā – cik daudz skolēnu mācās mazākumtautību skolās? Retrieved from: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pareja-uz-macibam-tikai-valsts-valoda--cik-daudz-skolenu-macas-mazakumtautibu-skolas.a4 57599/

Bāra, A. (2016). Runā ar mani, māmiņ! Rīga: Zvaigzne ABC.

Bialystok, E. (2009) Bilingualism: The good, the bad, and the indifferent. DOI: 10.1017/S1366728908003477

Bialystok, E., Craik, F. M. K., Luk, G., (2012). Bilingualism: Consequences for Mind and Brain. DOI: 10.1016/j.tics.2012.03.001

Blūmentāle, I., Kalēja, I., Klatenberga, I., Kušķe, S., & Vabale, A. (2014). Rokasgrāmata runas, valodas un dzirdes traucējumu izzināšanā. 1.daļa. Rīga, I.Blumentale and co.

Byers-Heinlein, K., Lew-Williams, C., (2013). Bilingualism in the Early Years: What the Science Says. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC6168212/#R59

Druviete, I., Ļihačeva, R., Lika, I., Maslo, I., Matjakubova, J., Milaša, M., Ose, L., Pičukāne, Ē., Samusēviča, A., & Tūna, A. (2002). Vecāku rokasgrāmata divvalodīgi bērni. SFL.

Grosjean, F. (1982). Life with Two Languages: An Introduction to Bilingualism. Harvard University Press. Retrieved from: https://books.google.lv/books/about/Life_with_Two_ Languages.html?id=VqGpxZ9pDRgC&redir_esc=y

Grozījumi Vispārējās izglītības likumā (2022). Retrieved from: https://likumi.lv/ta/id/336246

Hoff, E. (2021). Why bilingual development is not easy. DOI: https://doi.org/10.1016/ bs.acdb.2021.03.002

IZM (2023). Pašvaldības ir stratēģiskais partneris sekmīgai pārejai uz mācībām valsts valodā. Retrieved from: https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/izm-pasvaldibas-ir-strategiskais-partneris-sekmigai-parejai-uz-macibam-valsts-valoda

Kaņepāja, R., Lieģeniece, D., Mangule, I., Ukstiņa, R., Dzintere, D., Stangaine, I., Miķelsone, I., Millere, I., Platpers, A., & Gaugere, Z. (2012). Ceļā uz skolu. Bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei. Rīga: Zvaigzne ABC.

Kremin, L., V., Byers-Heinlein, K. (2022). Why not both? Rethinking categorical and continuous approaches to bilingualism. DOI: https://doi.org/10.1177/136700692110319

Liddicoat, A. (1991). Bilingualism and bilingual education. Pieejams: https://www.researchgate.net/publication/234770937_Bilingualism_An_Introduction

Martena, S., Laiveniece, D., Šalme, A. (2020). Lingvodidaktika: latviešu valodas mācības pusaudžiem un jauniešiem. Retrieved from: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpc glclefindmkaj/https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/02/LVA_lingvo didaktika_web.pdf

Miltiņa, I. (2005). Skaņu izrunas traucējumi. Rīga: RaKa.

Miltiņa, I. & Pastare, S. (1997). Pirmie soļi logopēdijā. Rīga: PIAC.

Pičukāne, Ē. (2022). Vadlīnijas pārejai uz mācībām latviešu valodā. Retrieved from: https://mape.gov.lv/catalog/materials/C99C1C02-4DB8-4BCF-AC97-307BF717AB5E/ view

Rūķe - Draviņa, V. (1992). No pieciem mēnešiem līdz pieciem gadiem. Rīga: Zvaigzne.

Stoparde, M. (2009). Viss par bērna kopšanu. Rīga: Zvaigzne ABC.

Trinīte, B. (2015) Skolas logopēdija reformu priekšnojautās. Izglītība un kultūra. Retrieved from: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://logopedi.datdok. lv/faili/faili/2015/ik_nr_13_13_08_15.pdf

Vīgante, R. (1999). Bērnu valodas traucējumu diagnosticēšana un valodas attīstības sekmēšana. Retrieved from: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/549

Downloads

Published

07.07.2024

How to Cite

Ancāne, A. (2024). LANGUAGE DEVELOPMENT: EFFECTS OF MONOLINGUAL AND BILINGUAL ENVIRONMENTS. Education Reform: Education Content Research and Implementation Problems, 1, 4-16. https://doi.org/10.17770/er2024.1.7934